Publicerad: 2020-11-16 08:24 | Uppdaterad: 2020-11-16 08:25

Välkommen till hearing med prefektkandidater till CLINTEC

Cecilia Götherström och Lars Henningsohn kandiderar till uppdraget som prefekt vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC.

Därför anordnas nu en hearing där de får möjlighet att presentera sig och sina tankar kring uppdraget och du får möjlighet att ställa frågor efteråt.

När?

Hearingen äger rum onsdag 18 november 2020 mellan klockan 15.00 - 16.00

Var?

Campus Flemingsberg, Lokal: Månen 9Q, Alfred Nobels Allé 8.

Även via Zoom då det är begränsade platser i salen.

Zoomlänk

https://ki-se.zoom.us/j/65296148878?pwd=WWFmeXFBUGtJRXFyUVRxbG16UnJXZz0…

Prefektkandidaternas visioner

Cecilia Götherström, Associate Professor/Docent.Foto: Jacob Sjöman

Visioner för mitt uppdrag vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Cecilia Götherström, CLINTEC prefektkandidat

KI:s vision är att driva utveckling av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

Jag stöder till fullo denna övergripande vision och alla institutioner på KI arbetar naturligtvis för att uppnå den. Med CLINTEC:s unika kombination av utbildning, preklinisk och klinisk forskning intar CLINTEC en särställning, som ett nära nog perfekt exempel på hur denna vision kan uppnås, och vi är redan på god väg. Min vision som prefektkandidat för CLINTEC är att främja och ytterligare stärka länken mellan institutionens olika områdena såväl som interaktionen med Karolinska universitetssjukhuset och samhället i stort. Motivet till detta är att jag är övertygad om att för att kunna uppnå betydande upptäckter så är ett multidisciplinärt samarbete essentiellt, för att inte säga livsviktigt. Vid CLINTEC är preklinisk och klinisk forskning väl integrerad och utbildningen är nära kopplad till forskningen. Detta gör CLINTEC till en gedigen translationell institution, en kvalitet att förvalta och men där mycket också kan vidareutvecklas.

Verkligheten är att dagens forskare och lärare utför många administrativa uppgifter som många gånger upplevs som krångliga och tidskrävande. Jag vill att det ska vara lätt att göra rätt så att fokus istället kan ligga på forskning och utbildning. Administrationen på CLINTEC ska stötta forskare, lärare och personal, och min vision är att tillsammans med den administrativa chefen verka för en effektiv och transparent administration med en öppen dörr och ett hjälpsamt sätt.

En sammanfattning av mig själv i förhållande till prefektkandidaturen är att jag har stor erfarenhet av utbildning, preklinisk och klinisk forskning både nationellt och internationellt, och jag har under lång tid arbetat nära hälso- och sjukvården. Mitt huvudsakliga forskningsmål har varit att utveckla en avancerad cellterapi för medfödd benskörhet och den utvärderas för närvarande i en internationell multicenterstudie, så jag är väl insatt i translationell forskning och det regulatoriska landskapet. Mina övriga prestationer inkluderar grundande och ledning av den altruistiska navelsträngsblodbanken på Karolinska universitetssjukhuset, doktorandprogrammet i Regenerativ medicin samt flera doktorandkurser vid KI. Exempel på mina ledarskapserfarenheter, förutom att vara mångårig forskargruppledare på CLINTEC, inkluderar tillförordnad enhetschef för Obstetrik och Gynekologi vid CLINTEC, KI:s Infrastrukturråd, KI:s Infrastrukturkommitté Syd, KI:s Disputationskommitté, FoU rådet för Tema Kvinnohälsa (samt föregångare) vid Karolinska universitetssjukhuset, och att jag är koordinator för ett europeiskt Horizon 2020-konsortie och leder två banbrytande kliniska prövningar i Europa och Indien.

Jag kommer med min breda erfarenhet kunna bidra starkt till utvecklingen av CLINTEC. Mitt första steg till detta blir att lära mig mer om varje enhet genom att vi tillsammans kartlägger behov och utmaningar. Jag ser fram emot att få utveckla CLINTEC tillsammans med er!

Lars Henningsohn. Foto: Bildmakarna

Vad jag vill åstadkomma

Lars Henningsohn sökande till Prefekt CLINTEC

CLINTEC är en unik institution. Vi har en bredd större än många andra institutioner. Bredden sträcker sig från basvetenskap till klinik, från kvalitativ till kvantitativ forskning, från laboratorier till patienter, från organ till organ, och från födseln till ålderdomen, samtidigt som vi sträcker oss mellan många discipliner och professioner. Jag vill att vi tillsammans ska bevara och utnyttja kraften i denna blandning.

CLINTEC ska vara en föredömlig institution som alltid står på undervisningens sida. Utan nya välutbildade framtida generationer stannar utvecklingen. Därför ska vi alltid ta vårt undervisningsuppdrag på allra högsta allvar och fortsätta utbilda och undervisa på högsta nivå och med moderna pedagogiska tekniker. Jag vill att vi ska lära av varandras olikheter och utnyttja dessa för att nå toppar vi inte trodde var möjliga.

CLINTEC ska fortsätta forska med mod och etik (”Courage with ethics”) och präglas av innovation och entreprenöranda. Eftersom vi utbildar de bästa studenterna får vi den stora breda basen varifrån sedan de bästa forskarna rekryteras och tillåts utveckla sig mot de högsta topparna. Alla CLINTEC’s forskare ska stöttas, både de ekonomiskt starkaste (stabilitet) likväl som de med mindre resurser eftersom även frön måste få vatten och näring för att växa.

Jag vill att CLINTEC’s alla medarbetare ska känna sig glada och nöjda över att få tjänstgöra hos oss. Vi ska hjälpa varandra så att vi alla känner att vi tillhör samma ”team” och att vi känner stolthet över att tillhöra Karolinska Institutets lag.

Jag tror att jag passar för uppdraget eftersom jag är både kliniker, lärare och forskare. Jag har erfarenhet av ledarskap på många olika nivåer från scouting i ungdomen, båtchef i flottan, ordförande i Svensk Urologisk Förening samt vice ordförande i Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå på Karolinska Institutet. Det är viktigt för mig att alla medarbetare mår bra och känner sig uppskattade. Det är detta som leder till framgång.

Kontakt

Pille Ann Härmat Administrativ Chef