Publicerad: 2009-02-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Vägtrafikbuller i boendemiljön kan öka risken för hjärtinfarkt

[PRESSMEDDELANDE 2009-02-02] Personer boende i en miljö med höga nivåer av vägtrafikbuller kan ha en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med personer i miljöer med lägre exponering. Det visar en studie från Karolinska Institutet som genomförts i Stockholmsområdet.

I studien jämfördes 1571 personer i Stockholms län som drabbats av hjärtinfarkt mellan 1992 och 1994 med 2095 kontrollpersoner från samma område. För att se om vägtrafikbuller i boendemiljön ökar risken för hjärtinfarkt identifierades alla deltagares bostadsadresser från 20 år tillbaka och en bullernivå från vägtrafiken beräknades. På liknande sätt kartlades exponeringen för luftföroreningar och information om olika riskfaktorer för hjärtinfarkt insamlades via frågeformulär och intervjuer.

Inga tydliga samband mellan bullerexponering och hjärtinfarkt sågs i hela studiegruppen. Efter uteslutning av personer med hörselskador eller exponering för andra bullerkällor förelåg dock cirka 40 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt om man varit utsatt för bullernivåer på 50 decibel eller mer från vägtrafiken. Sambandet gällde oberoende av andra kända riskfaktorer för hjärtinfarkt, inklusive exponering för luftföroreningar.

- Fler studier behövs för att kunna säkerställa ett samband mellan vägtrafikbuller och hjärtinfarkt, men fynden stöds av andra undersökningar som visat på kardiovaskulära effekter av buller, till exempel avseende högt blodtryck. Dessa resultat bör redan nu beaktas vid planeringen av nya vägar och bostadsområden säger professor Göran Pershagen som lett studien.

Buller är ett stort och växande miljöproblem. Enligt Världshälsoorganisationen är ca 40 procent av den europeiska befolkningen exponerad för vägtrafikbuller överstigande 55 decibel dagtid. Än så länge finns inga gränsvärden för vägtrafikbuller inom EU, men i Sverige anges 55 decibel utomhus vid fasad som riktvärde för buller från vägtrafik.

- I denna studie var cirka 65 procent utsatta för vägtrafikbuller i boendemiljön vid nivåer på 50 decibel eller mer. Troligen är andelen exponerade något lägre när det gäller landet som helhet, med tanke på att deltagarna var boende i Stockholms län, men det rör sig ändå om en betydande andel av befolkningen som är exponerad för buller säger doktorand Jenny Selander.

Studien har publicerats online i tidskriften Epidemiology och ges ut i tryck i mars 2009. Göran Pershagen och Jenny Selander är båda verksamma vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Publikation:

Selander J, Nilsson NE, Bluhm G, Rosenlund M, Lindqvist M, Nise G, Pershagen G

Long-Term Exposure to Road Traffic Noise and Myocardial Infarction

Epidemiology, Epub ahead of print, 29 december 2008

För mer information, kontakta: