Publicerad: 2022-03-24 11:15 | Uppdaterad: 2022-03-24 11:32

Utvecklingsprojekt ska ge fler användare av core-faciliteter

Dekorativ illustration  av labyrint i form av en pil.
Infrastrukturrådet vill underlätta för forskare att hitta rätt core-faciliteter. Foto: Getty Images

Infrastrukturrådet har under våren 2022 dragit i gång två utvecklingsprojekt med syfte att öka antalet användare av KI:s core-faciliteter. Det ena projektet handlar om att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur för näringslivet, det andra om att förbättra webbsidor och sökbarhet på nätet.

Karin Dahlman-Wright Foto: Gustav Mårtensson

Projekten är en del i förverkligandet av KI:s strategi för forskningsinfrastruktur 2021 – 2024 (dnr 1–305/2021). Förhoppningen är att bättre målgruppsanpassning och mer enhetlig digital presentation ska bidra till ökad användning av de enskilda core-faciliteterna och på sikt även stärka bilden av KI som ett resursstarkt medicinskt universitet. Projekten samordnas av universitetsförvaltningens kansli för forskning och forskarutbildning.

– Vi har fantastiska core-faciliteter på Karolinska Institutet och vi investerar stora belopp i drift och utveckling. Men många anläggningar har ytterligare potential och de enkätundersökningar vi gjorde under hösten 2021 visar att det kan vara svårt att hitta information om vilka tjänster de erbjuder, säger professor Karin Dahlman-Wright, som ledde arbetet med strategin för forskningsinfrastruktur och nu ingår i båda projektgrupperna.

Tillgängliggörande av core-faciliteter för näringslivet

Allt fler företag hyr in sig i lokaler på KI:s campusområden, vilket innebär att en ny kategori användare har börjat visa intresse för de tjänster som core-faciliteterna erbjuder. Projektet tillgängliggörande för näringslivet är i uppstartsfasen och väntas pågå till och med första kvartalet 2023. Riktlinjer och rutiner utformas i samverkan med bland annat External Engagement Office och juridiska avdelningen.

Projektmål:

  • Riktlinjer för immateriella rättigheter kopplat till nyttjandet av KI:s forskningsinfrastruktur.
  • Riktlinjer för näringslivets nyttjande av KI:s forskningsinfrastruktur gentemot lärosätets behov.
  • Processer för tillgängliggörande av KI:s forskningsinfrastruktur.
  • Lösning för samlad exponering av KI:s forskningsinfrastruktur visavi näringslivet.

Digital profilering av core-faciliteter

Projektet innefattar bland annat att ta fram mallar för webbsidor och stöd till core-faciliteterna för att använda dem. Arbetet sker i samverkan med kommunikationsavdelningen och beräknas pågå till oktober-november 2022.

Projektmål:

  • Informationen om core-faciliteter på ki.se respektive bokningssystemet iLab ska vara uppdaterad och lätt att förstå för användarna.
  • Den digitala presentationen ska också uppfattas som tydlig, sammanhållen och professionell.
  • Presentationen av core-faciliteterna ska bidra till att stärka KI:s varumärke och bilden av KI som ett ledande medicinskt universitet.

Kontakt

SPOC för forskningsinfrastruktur

E-post: spocinfrastructure@ki.se