Publicerad: 2015-04-30 10:31 | Uppdaterad: 2015-04-30 10:56

Utvärdering klar – strategiska forskningsområden får högt betyg

SFO_miljö_genre

Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats – och betyget blir högt. Karolinska Institutet får högsta betyg för SFO-områdena Cancer, Diabetes, Epidemiologi och Stamceller och rekommenderas få ett tillskott på 11,8 miljoner kronor.

Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott, menar den expertpanel ledd av Tuula Teeri, rektor vid Aalto Universitet, som genomfört utvärderingen. Totalt 9 500 forskare har varit inblandade och regeringen rekommenderas att fortsätta satsningen på programmet. Satsningen inleddes 2010 och har fram till och med 2014 omfattat 5,3 miljarder kronor.

Det var i forskningspropositionen 2008 som regeringen presenterade strategiska satsningar inom fem huvudområden: medicin, humaniora och samhällsvetenskap, klimat och miljö, säkerhet och teknik. Varje huvudområde var indelat i forskningområden, totalt 20 stycken varav sju inom medicin och en inom säkerhet. KI stod som huvudsökande för sex ansökningar inom medicin och en inom säkerhet. KI deltog även, tillsammans med Stockholms universitet, i en ansökan om Science for Life Laboratory som skickades från KTH. KI var medsökande i ytterligare tre ansökningar.

Åtta SFO-ansökningar beviljades

Resultatet blev att KI år 2009 blev beviljade åtta ansökningar, en förstärkning på drygt 160 miljoner kronor per år för KI:s del från 2012. Sammanlagt cirka 630 miljoner åren 2010–2014.

Det gällde Cancer, Diabetes, Epidemiologi, Stamceller, Neurovetenskap, Vårdvetenskap, E-vetenskap (medsökande) och Molekylär biovetenskap, det vill säga Science for Life Laboratory (medsökande).

Expertpanelen bestående av 34 framstående internationella forskare ger högt betyg. De konstaterar att satsningens långsiktighet har inneburit att forskarna kunnat ha höga ambitioner och vågat ta större risker – viktiga faktorer för att kunna åstadkomma vetenskapliga genombrott. En av de aspekter som experterna tittat på är hur strategisk ledning och styrning på lärosätesnivå påverkar forskningen.

Rekommendationen: 11,8 miljoner kronor mer

På grundval av utvärderingen ger nu de fem myndigheter som samverkat kring satsningen ett antal rekommendationer till regeringen, däribland en viss omfördelning av medlen inom satsningen till de forskningscentra som visat högsta vetenskapliga kvalitet.

Fyra forskningsmiljöer vid Karolinska Institutet, nämligen Cancer, Diabetes, Epidemiologi samt Stamceller får i utvärderingen högsta betyg "excellent" vad gäller prestation och "excellent/good" till "excellent" vad gäller lärosätets strategiska styrning. Därför rekommenderar myndigheterna att KI får ett tillskott på 11,8 miljoner kronor under fem år till dessa miljöer, del av medel som omfördelas från forskningsmiljöer vid Lunds universitet och Stockholms universitet som ansetts vara otillräckliga, "inadequate", och som ska avvecklas under samma period.

Myndigheterna som fick regeringens uppdrag, Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Energimyndigheten med Forte som samarbetsmyndighet, rekommenderar i sin helhet att:

  • SFO-stödet som helhet fortsätter och redovisas som en särskild post i basanslaget.
  • Nuvarande fördelning av SFO-medel mellan värd- och medsökande universitet bibehålls.
  • En omfördelning av medel mellan lärosätena genomförs.
  • Regeringen uppdrar till lärosätena att inkomma med åtgärdsprogram baserade på utvärderingens resultat.

Text: Madeleine Svärd

Läs mer på VR:s webbplats.