Publicerad: 2024-06-14 09:38 | Uppdaterad: 2024-06-14 09:40

Utmärkelser till arbets- och miljömedicinska forskare

Maria Albin, Karin Broberg and Karin Grahn, IMM
Maria Albin, Karin Broberg and Karin Grahn, Institutet för miljömedicin (IMM)

Vid det arbets- och miljömedicinska vårmötet den 30 maj fick tre forskare från Institutet för miljömedicin (IMM) ta emot pris för Bästa avhandling, Nytänkande forskning och Life time achievement.

Bästa avhandling: Karin Grahn, IMM

Occupational exposure to particles in relation to chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular disease
Juryns motivering: Karin Grahns avhandling kombinerar akademisk höjd med praktisk tillämpbarhet. Hon studerar en stor yrkesgrupp och utfallet två av våra största folksjukdomar där resultatet belyser att ohälsa kan förebyggas för många genom förbättrad arbetsmiljö via minskad exponering vilket i sin tur minskar incidens av sjukdom och möjliggör ett längre arbetsliv. 

Nytänkande forskning: Karin Broberg, IMM

Juryns motivering: För att hon med innovationskraft och mod lyckats skapa och hålla ihop SafeChrom-projektet, vilket inkluderar samtliga arbets- och miljömedicinska kliniker i landet, kring ett mycket angeläget område. Den breda delaktigheten har medfört en nationell kraftsamling som bidragit till nytta i arbetslivet. Projektet är viktigt ur ett preventivt perspektiv och har skapat möjligheter till främjande av en god arbetsmiljö samt förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa.

Life Time Achievement Award: Maria Albin, IMM

Juryns motivering: Med en strategisk förmåga och med en stor bredd i sin kunskap, har Maria Albin utvecklat och försvarat arbets -och miljömedicinska området med fokus på en jämlik hälsa och hållbart arbetsliv som ledord. Utifrån en hög vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har hon engagerat sig i kunskapsspridning och dialog med det omgivande samhället både i Sverige och internationellt.

Årets arbets- och miljömedicinska vårmöte arrangerades av Region Örebro.