Publicerad: 2023-09-06 08:00 | Uppdaterad: 2023-09-20 17:49

Utlysning: Bli pedagogisk ambassadör inom forskarutbildning

Blommade träd och syrenbuske med Aula Medica i bakgrunden.
Foto: Liza Simonsson, KI.

Pedagogiska ambassadörer är lärare eller personer verksamma inom forskarutbildning eller forskarskola som får finansierad tid i syfte att stimulera pedagogisk utveckling inom KI:s forskarutbildning. Nu är ansökan öppen för 2024.

Om pedagogiska ambassadörer

Utfallet av pilotsatsningen med pedagogiska ambassadörer som startade 2021 har varit positivt och Kommittén för utbildning på forskarnivå har därför beslutat att finansiera en ny ansökningsomgång.

Det som utvecklas inom ramen för satsningen på pedagogiska ambassadörer ska fungera som inspiration och stöd till forskarutbildningsprogram och forskarskolor samt till kursansvariga för fristående kurser inom forskarutbildningen på KI. Målet är också att erfarenheter ska spridas och implementeras, liksom att utvidga det pedagogiska nätverket med nya ambassadörer med stöd från Enheten för undervisning och lärande (UoL).

Utveckla pedagogiska projekt

Under det första året (2024) finansieras tid (cirka 10 %) för att utveckla och genomföra ett pedagogiskt projekt. Finansiering i nivå IK4B enligt Anvisningar för ersättning för särskilda uppdrag betalas ut till institutionen.

Därefter förväntas de pedagogiska ambassadörerna att inom ordinarie tjänst delta i ett nätverk för pedagogisk utveckling tillsammans med de andra ambassadörerna och utgöra en kunskapsbas till gagn för hela KI.

Behörighet

Behörig att söka är du som är lärare eller som på annat sätt är aktiv inom forskarutbildningsprogram eller forskarskolor vid KI. Högst en ansökan kan beviljas från varje forskarutbildningsprogram/forskarskola.

Kriterier och bedömning

Inkomna ansökningar granskas av en bedömargrupp utsedd av kommittén för utbildning på forskarnivå.

Beviljande av medel baserar sig på följande bedömningskriterier:

 • Projektidén och förväntat resultat är utifrån syfte och mål för utlysningen
 • Projektidén är relevant och realistisk avseende genomförande och resurser
 • Sökandes pedagogiska meriter och ambitioner är ändamålsenliga
 • Sökande visar förmåga till handledning av kollegor och spridning av resultat.

Ett urval av sökande kommer att kallas till intervju.

Du som pedagogisk ambassadör kommer att få:

 • ingå i ett pedagogiskt nätverk för tanke- och kunskapsutbyte med de andra pedagogiska ambassadörerna
 • professionellt stöd från Enheten för Undervisning och lärande och finansierad tid att planera och genomföra ett valfritt utvecklingsprojekt inom forskarutbildning
 • möjlighet att sprida förvärvad kunskap inom KI
 • möjlighet att öka din egen pedagogiska kunskap och få möjlighet att meritera dig.

Det förväntas av dig som pedagogisk ambassadör att:

 • arbeta med relevant pedagogisk utveckling relaterad till forskarutbildningskurser eller andra utbildningsaktiviteter för doktorander i enlighet med KI:s pedagogiska grundsyn och till gagn för hela KI enligt din ansökan och efter överenskommelse.
 • initiera och driva utbildningsfrågor som är relevanta för forskarutbildningen
 • leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform 
 • stödja kollegor/”Critical friend” och sprida goda exempel
 • fördjupa dig inom relevant högskolepedagogisk litteratur
 • redogöra/presentera dina insatser och erfarenheter efter avslutad finansieringsperiod
 • vara aktiv i nätverket framledes.

Ansök

Ansökan ska bestå av:

 • CV (maximalt 3 sidor)
 • Motivationsbrev med kort redogörelse av tilltänkt pedagogiskt projektidé/aktivitet som pedagogisk ambassadör (maximalt 2 sidor).
 • Tillstyrkan från styrgrupp eller ordförande i aktuellt forskarutbildningsprogram/forskarskola i syfte att visa din förankring.

Ansök senast 29 september.

Tidplan för utlysning och urval

 • 6 september: Ansökningsperioden öppnar  
 • 29 september: Sista ansökningsdag  
 • Oktober-november: Bedömning av ansökningar och intervjuer med sökande 
 • November: Beslut om beviljande 
 • Januari 2024: Uppstartsmöte  

Kontakt

För mera information kontakta koordinator för de pedagogiska ambassadörerna Gabrielle Paulsson-Berne, vice ordförande i Kommittén för forskarutbildning Erika Franzén eller central studierektor för forskarutbildning Ingeborg van der Ploeg

Video: Pedagogiska ambassadörer 2022

Kontakt

Gabrielle Paulsson-Berne Pedagogisk Utvecklare