Publicerad: 2021-10-07 15:47 | Uppdaterad: 2021-10-08 13:38

Utlysning av uppdrag som ordförande för programnämnd

Utlysning av uppdrag som ordförande för programnämnden för biomedicinprogrammen respektive programnämnden för läkarprogrammet. Välkommen med intresseanmälan senast 31 oktober.

Om programnämnderna

Det programansvar som inte delegerats till institution hanteras av programnämnd under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Programnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av de utbildningsprogram som ingår i nämnden. I ansvaret ingår bl.a. att kvalitetssäkra programmen, fördela utbildningsuppdrag avseende kurs inom program till institutioner, utarbeta regler och riktlinjer samt att finna lämpliga former för samverkan med medverkande institutioner. Programnämnderna leds av en särskilt utsedd ordförande.

Uppdrag

Ordförande för programnämnden ska leda programnämndens verksamhet. I det ingår att ha en samordnande roll för nämndens arbete och samverkan med medverkande institutioner samt återrapportering till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med instruktioner.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med goda ledaregenskaper och erfarenhet av pedagogiskt ledarskap samt god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi). Du har också erfarenhet och intresse för att organisera, leda och koordinera nämnder/kommittéer/motsvarande. Dessutom är du intresserad av och har kompetens för kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete.

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Mandatperiod och omfattning

Uppdraget omfattar 10 % av heltid och börjar den 1 april 2022. Mandatperioden är på 3 år om inte annat beslutas. Uppdragstillägg utgår för uppdraget. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt.

Intresseanmälan senast 31 oktober

Intresseanmälan ska innehålla

  • vilken programnämnd du är intresserad av att vara ordförande för
  • motivering till varför du är intresserad av uppdraget 
  • akademiska meriter med särskild tonvikt på pedagogiska meriter (högskolepedagogisk utbildning och undervisningserfarenhet)
  • administrativa och ledarerfarenheter
  • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen
  • godkännande från prefekt.

Intresseanmälan märkt med dnr 1-828/2021 skickas till registrator@ki.se, senast 
den 31 oktober 2021. 

Mer information

För mer information kontakta vicerektor Annika Östman Wernerson eller vice kommittéordförande Rune Brautaset.