Publicerad: 2023-11-21 06:08 | Uppdaterad: 2023-11-21 06:16

Utlysning av uppdrag som ledamot i Utbildningsrådet

Ledningsgruppen KI-Region Stockholm har det övergripande ansvaret för hur samverkan mellan Region Stockholm och KI organiseras och genomförs.

Utbildningsrådet (UR) är ett beredande organ till Ledningsgruppen och ansvarar för samverkan i utbildningsfrågor. Exempel på frågor som bereds inom UR är fördelning av den gemensamma utbildningsbudgeten, fördelning av VFU-platser, kvalitetssäkring av utbildningsmiljöer, utveckling av pedagogiska utbildnings-miljöer och handledarutbildning/handledarkompetens. Under UR sorterar ett antal arbetsgrupper där det operativa arbetet till stor del utförs. 

Kompetens och erfarenhet

Som ledamot i UR förväntas du i samverkan med Region Stockholm bidra till det strategiska arbetet och diskussionerna kring ovanstående frågor. Du ska ha ett intresse för samt erfarenhet av arbete med kliniska utbildningsfrågor (VFU/VIL) och du har en läraranställning vid KI. Vi ser gärna att du idag är aktiv inom klinisk utbildning. 

Mandatperiod och omfattning 

Mandatperiod för nuvarande sammansättning i UR inleddes 1 januari 2023 och omfattar 3 år. Den ledmotspost som nu utlyses är en post där vakans kommer att uppstå från 1 januari 2024. UR sammanträder fysiskt vid 4 tillfällen under hösten respektive under våren och inför mötena förväntas du vara inläst på möteshandlingarna samt ta en aktiv del under mötet. UR:s ledamöter sammanträder också några gånger per termin i ett internt råd för samverkan där frågor diskuteras och bereds inför bland annat UR:s möten. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt.

Intresseanmälan senast 5 december

Intresseanmälan ska innehålla

  • motivering till varför du är intresserad av uppdraget 
  • relevanta meriter utifrån kompetens och erfarenhet
  • godkännande från prefekt

Intresseanmälan märkt med dnr 1–1018/2023 skickas till registrator@ki.se, senast den 5 december 2023

Kontakt

För mer information kontakta vicerektor Ewa Ehrenborg.

Profile image

Ewa Ehrenborg

Vice rektor
852482801