Publicerad: 2021-10-08 16:04 | Uppdaterad: 2021-10-08 16:04

Utlysning av uppdrag som lärarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet

Fyra uppdrag som lärarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet utlyses. Välkommen med din intresseanmälan senast 14 november!

Programnämndernas ansvar

Det programansvar som inte delegerats till institution hanteras av programnämnd under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Programnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av de utbildningsprogram som ingår i nämnden. I ansvaret ingår bl.a. att kvalitetssäkra programmen, ge utbildningsuppdrag till institutioner, utarbeta regler och riktlinjer samt att finna lämpliga former för samverkan med medverkande institutioner.

Programnämndernas sammansättning

Programnämnderna leds av en särskilt utsedd ordförande och för det operativa programansvaret utses en programdirektor. Utöver dessa består programnämnden av lärarrepresentanter, studentrepresentanter (utses av studentkårerna) samt avnämarrepresentanter (utses inom samverkansorganisationen KI/Region Stockholm).

Uppdrag som lärarrepresentant

Som lärarrepresentant i programnämnden förväntas du bidra till programnämndens verksamhet och programmens utveckling och kvalitetssäkring baserat på din erfarenhet och kompetens inom medicinsk utbildning.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med relevant ämneskompetens samt erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi). 

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Mandatperiod och omfattning 

Mandatperioden startar den 1 april 2022 och är på 3 år om inte annat beslutas. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt. Omfattningen på uppdragen som lärarrepresentant varierar och fastställs av programnämnden.

Intresseanmälan senast 14 november

Intresseanmälan ska innehålla

  • vilken programnämnd du är intresserad av att vara lärarrepresentant i
  • motivering till varför du är intresserad av uppdraget 
  • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen
  • godkännande från prefekt.

Intresseanmälan märkt med dnr 1-828/2021 skickas till registrator@ki.se, senast den 14 november 2021. 

Mer information

För mer information kontakta vicerektor Annika Östman Wernerson eller vice kommittéordförande Rune Brautaset.