Skip to main content
Publicerad: 2020-05-11 15:45 | Uppdaterad: 2020-05-12 13:57

Utlysning av uppdrag för implementering av nytt 6-årigt läkarprogram

Programdirektor för implementering

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) har programansvar för läkarprogrammet, övergripande ansvar för genomförande och programsamordning är delegerat till programnämnden (PN).  Programnämnden leds av programnämndens ordförande och består i övrigt av programdirektor, lärarrepresentanter, studentrepresentanter och avnämarrepresentanter. PD för implementering kommer att tillsammans med programnämndens ordförande och PD läkarprogrammet att utgöra programledning.

Uppdrag

Programdirektor för implementering har, på delegation av KU, ansvar för det löpande arbetet med att implementera det 6-åriga läkarprogrammet. Arbetet ska utgå från inlämnad ansökan om examensrätt för 6-årigt läkarprogram samt programspecifika riktlinjer för implementering av 6-årigt läkarprogram. PN implementering utgör, tillsammans med programnämndens ordförande och PD läkarprogrammet, programmets programledning och arbetet ska ske i nära samverkan med UoL[1] och UFS[2]. PD implementering ingår även som ordinarie lärarrepresentant i programnämnden.

PD för implementering ansvarar för det förberedande arbetet med utveckling inför genomförande av kurs inom det 6-åriga programmet. När studenter registrerats på kurs inom det 6-åriga programmet ses implementeringen för den kursen som avslutad och ansvaret för kursen överlämnas från PD implementering till ordinarie organisation.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av utbildning inom läkarprogrammet samt pedagogiskt utvecklingsarbete och kvalitetsarbete. Dokumenterad god samverkans- och kommunikationsförmåga samt god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi). Du har vetenskaplig kompetens inom programmets huvudområde, samt relevant professionskompetens.

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Mandatperiod, omfattning och ersättning

Tillträde snarast och uppdraget sträcker sig till 2022-03-31. Institutionsersättning och uppdragstillägg utgår för uppdraget. Prefekten ska godkänna uppdraget. Omfattningen på uppdragen som programdirektor varierar och fastställs av programnämnden, en preliminär bedömning är att uppdraget omfattas ca 50% av en heltid.

Intresseanmälan senast 25 maj

Intresseanmälan ska innehålla

  • motivering till varför du är intresserad av uppdraget
  • akademiska meriter med särskild tonvikt på pedagogiska meriter (högskolepedagogisk utbildning och undervisningserfarenhet)
  • administrativa och ledarerfarenheter
  • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen

Intresseanmälan märkt med dnr 1-404/2020 skickas till registrator@ki.se, senast den 25 maj 2020. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt.

Mer information

För mer information kontakta vicerektor Annika Östman Wernerson,
tel. 08-524 878 10.

 

[1] Enheten för Undervisning och Lärande, har uppdrag kring att utveckla studentaktiverande pedagogik, examination och bedömning.

[2] Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, har uppdrag kring utveckling/anpassning av kanslistöd

Contact

Lena Atterwall Samordnare