Publicerad: 2021-08-27 14:57 | Uppdaterad: 2021-08-27 15:01

Utlysning av pedagogiska ambassadörer inom forskarutbildning – ny deadline 17 september 2021

Syftet med det ett-åriga pilotprojektet är att stimulera pedagogisk utveckling inom forskarutbildningskurser. Detta görs genom finansierad tid för pedagogiska ambassadörer samt uppstart av ett pedagogiskt nätverk inom forskarutbildning med stöd från enheten för Undervisning och Lärande (UoL).

Notera att den här utlysningen öppnade den 17 juni, men att utlysningstexten har uppdaterats/förtydligats den 27 augusti och deadline har förlängts till den 17 september.

–De pedagogiska ambassadörerna är ett nytt sätt att lyfta utbildningsfrågorna och stimulera till pedagogisk utveckling inom forskarutbildningen. Vi har under pandemin tagit ett stort kliv in i digitalisering av forskarutbildningskurser med nya arbetssätt och pedagogiska verktyg och där finns ett stort behov av vidare utveckling och stöd, säger Erika Franzén, ordförande i Kurs och programkommittén och vice ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå. 

Målsättningen med utlysningen är att bana väg för goda exempel, ”best practice” relaterad till forskarutbildningskurser, som kan komma till gagn för hela KI. Workshops och arbetssätt m.m. som utvecklas inom ramen för denna satsning ska fungera som inspiration och stöd till lärare inom forskarutbildning på KI, samt främja framtida utbildningsutveckling genom att erfarenheter sprids.  Målet är även att bilda ett pedagogiskt nätverk mellan ambassadörerna med stöd från UoL.

Notera att sökande ska vara knuten till minst ett forskarutbildningsprogram eller forskarskola.  Högst en ansökan kommer att beviljas från varje forskarutbildningsprogram/forskarskola.  Finansiering på ca 10% av motsvarande heltid på KI under ett år kommer att utbetalas via det forskarutbildningsprogram eller forskarskolan som den pedagogiska ambassadören är knuten till. 

Ansökan

Ansökan ska bestå av CV (högst 2 sidor), motivationsbrev med kort redogörelse av tilltänkt pedagogiskt projektidé/aktivitet som pedagogisk ambassadör (1 sida). Förankring med forskarutbildningsprogram/forskarskola ska framgå. 

Ansökan skickas till doctoral@ki.se senast 17 september. För mer information kontakta vice ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå Erika Franzén eller central studierektor för forskarutbildning Ingeborg van der Ploeg.

Kriterier och bedömning

Inkomna ansökningar granskas av en bedömargrupp utsedd av vicerektor för forskarutbildning.  Beviljande av medel baserar sig på följande bedömningskriterier: 

 • Projektidéns kvalitet och förväntat resultat 
 • Projektidén är realistiskt avseende genomförande och resurser 
 • Sökandes pedagogiska meriter och ambitioner  
 • Förmåga till spridning av resultat och handledning av kollegor  

Du som pedagogisk ambassadör kommer att:

 • ingå i ett pedagogiskt nätverk för tanke- och kunskapsutbyte med de andra pedagogiska ambassadörer som stöder frågor relaterade till pedagogisk utveckling (inklusive systematiskt kvalitetsarbete) inom forskarutbildningskurser
 • erbjudas professionellt stöd från UoL för att planera och genomföra ett valfritt utvecklingsprojekt inom forskarutbildning
 • få möjlighet att sprida förvärvad kunskap inom KI
 • öka din egen pedagogiska kunskap och få möjlighet att meritera dig

Det förväntas av dig som pedagogisk ambassadör att:

 • kunna leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform  
 • kunna initiera och driva utbildningsfrågor som är relevanta för forskarutbildningen 
 • leda ett valfritt pedagogiskt utvecklingsprojekt under projektperioden
 • stödja kollegor/”Critical friend” och sprida goda exempel 
 • arbeta för forskarutbildningen på hela KI, inte enbart för den forskarskola/ forskarutbildningsprogram man är knuten till  
 • fördjupa dig inom relevant högskolepedagogisk litteratur
 • efter avslutad period ge en workshop/ett seminarium för kursgivare och programansvariga/forskarskola-ansvariga om dina insatser och erfarenheter. 

Tidplan 2021

Ansökan och bedömningsarbete följer nedanstående tidplan. 

 • 17 september - sista ansökningsdag för utlysningen
 • 18 september - 24 september - bedömning av ansökningar 
 • September - beslut om beviljande fattas av vicerektor för utbildning på forskarnivå. 
 • Oktober - projektstart