Publicerad: 2022-10-18 21:09 | Uppdaterad: 2022-10-27 13:39

Utlysning av ett uppdrag som lärarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet

Är du intresserad av att bidra till utveckling och kvalitetsarbete inom läkarprogrammet på KI?

Det programansvar som inte delegerats till institution hanteras av programnämnd under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Programnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av de utbildningsprogram som ingår i nämnden. I ansvaret ingår bl.a. att kvalitetssäkra programmen, ge utbildningsuppdrag till institutioner, utarbeta regler och riktlinjer samt att finna lämpliga former för samverkan med medverkande institutioner.

Programnämnderna leds av en särskilt utsedd ordförande och för det operativa programansvaret utses en programdirektor. Utöver dessa består programnämnden av lärarrepresentanter, studentrepresentanter (utses av studentkårerna) samt avnämarrepresentanter (utses inom samverkansorganisationen KI/Region Stockholm).

Uppdrag

Som lärarrepresentant i programnämnden förväntas du bidra till programnämndens verksamhet och programmens utveckling och kvalitetssäkring baserat på din erfarenhet och kompetens inom medicinsk utbildning.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med relevant ämneskompetens såväl vetenskapligt som professionskompetens. Vi ser gärna att du har läkarexamen och läkarlegitimation är meriterande. Dessutom önskar vi att du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi) samt pedagogisk kompetens (formell eller reell) motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI.

Mandatperiod och omfattning

Mandatperiod för nuvarande programnämnd startade den 1 april 2022 och är på 3 år om inte annat beslutas. Den lärarrepresentantspost som nu utlyses ersättare för en post där vakans uppstått.

Omfattningen på uppdragen som lärarrepresentant varierar och fastställs av programnämnden. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska innehålla

  • motivering till varför du är intresserad av uppdraget
  • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen
  • godkännande från prefekt

Intresseanmälan märkt med dnr 1-958/2022 skickas till registrator@ki.se, senast den 18 november 2022.

Kontakt

Li Felländer-Tsai

Professor/överläkare