Publicerad: 2009-03-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Utlandsfödda har lägre risk för prostatacancer

[PRESSMEDDELANDE 2008-11-14] Män som har invandrat till Sverige har generellt lägre risk att få diagnosen prostatacancer än svenskfödda män, visar en studie från Karolinska Institutet. Forskarna tror att både miljömässiga och genetiska skillnader samt skillnader i tillgång till sjukvård ligger bakom variationen.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige och i de flesta länder i västvärlden. Förekomsten skiljer sig dock kraftigt mellan olika länder och etniska grupper. Orsakerna till dessa skillnader är till stor del okända, liksom orsakerna till att sjukdomen uppstår överhuvudtaget.

Med syftet att kasta ljus över orsakerna till prostatacancer har forskarna vid Karolinska Institutet nu jämfört förekomsten av sjukdomen mellan svenska män födda i Sverige och utomlands. Studien gäller perioden 1961 till 2004 och genomfördes med hjälp av den nationella databasen för migration och hälsa vid Karolinska Institutet och inkluderade 3,8 miljoner svenskfödda och utlandsfödda män över 45 år i Sverige.

Resultaten visar att utlandsfödda män har i genomsnitt 40 procent lägre risk att få diagnosen prostatacancer jämfört med män som är födda i Sverige. Lägre risk sågs för invandrare från de flesta undersökta länder, med undantag för män födda i de baltiska staterna som hade samma risk som män födda i Sverige. Forskarna såg också att risken är större för utlandsfödda som har levt lång tid i Sverige jämfört med män som vistats kortare i Sverige. Risken förblir dock överlag lägre än för svenskfödda män.

Forskarna tror att en del av förklaringen är att relativt många män genomgår så kallad PSA-testning i Sverige, vilket medför att även fall av prostatacancer som aldrig leder till symtom upptäcks. Dessa fall hade inte upptäckts i de flesta andra länder.

- Män födda utomlands med kortare vistelse i Sverige kan ha sämre tillgång till sjukvården och mindre kunskap om möjligheter till diagnostisering än män födda i Sverige och i de baltiska staterna, vilket är den grupp som har vistats längst i Sverige. Men det är inte hela förklaringen, resultaten återspeglar sannolikt också genetiska skillnader samt skillnader i miljö eller livsstil, säger docent Tahereh Moradi som har lett studien.

Män födda i mellersta Afrika eller Karibien hade en tendens till högre risk än svenskfödda män. Detta ligger i linje med tidigare studier som har visat relativt hög risk hos män med Afrikanskt ursprung i Nordamerika och Storbritannien.

- Den höga risken i dessa grupper reflekterar troligen en redan hög risk i ursprungsländerna. Det är oklart vad detta beror på, men det kan finnas en genetisk känslighet hos män från dessa områden, säger Tahereh Moradi.

Publikation:

Omid Beiki, Anders Ekbom, Peter Allebeck, Tahereh Moradi

Risk of prostate cancer among Swedish-born and foreign-born men in Sweden, 1961-2004

International Journal of Cancer, november 2008

För frågor, kontakta: