Publicerad: 2021-11-29 12:04 | Uppdaterad: 2023-08-28 16:44

Upphandlingen av ett Research Information Management System (RIMS)

Bilden visar två personer som tittar på en datorskärm.
Foto: John Schnobrich on Unsplash.

Arbetet med upphandlingen av ett Research Information Management System (RIMS) fortgår. Projektgruppen har sammanställt KI:s behov och krav och ska nu begära in anbud från potentiella leverantörer. Systemet ska skapa ett sammanhållet stöd för att förbättra tillgängligheten, hittbarheten och hanteringen för KI:s forskningsinformation för både interna och externa intressenter. Upphandlingen beräknas vara klar i början av maj 2022 och implementeringen påbörjas så snart som möjligt därefter.

Upphandlingsprocessen

Upphandlingen följer processen Förhandlat förfarande med föregående annonsering i lagen om offentlig upphandling (LOU). I februari kommer projektgruppen att utvärdera anbuden som har kommit in och kommer därefter att bjuda in till förhandling. Förhandlingarna kommer att pågå under mars – april och valet av leverantör planeras vara klart i början av maj 2022. Implementeringen påbörjas så snart som möjligt därefter och målet är att vi ska kunna börja använda systemet i början på 2023.

Kravbilden

Den övergripande kravbilden är att upphandla ett för Karolinska Institutet fullt utvecklat och operativt RIMS som ska kunna användas till att samla in, koppla samman, hantera, tillgängliggöra, analysera och återanvända information relaterad till:

  • forskare och forskargrupper
  • forskningsprojekt och deras livscykel
  • forskningsfinansiering och dess processer
  • forskningsresultat

En mer detaljerad kravlista specificerar de funktioner som ska möjliggöra att informationen om KI:s forskning ska bli synlig, hittbar och tillgänglig för så många som möjligt, men också att det vid behov ska gå att begränsa vilka som ska ha tillgång till vissa delar.

Här kan du läsa den mer detaljerade kravlistan

Styrgrupp utsedd

Projektet har nu även tilldelats en operativ styrgrupp som framöver kommer att ha till uppgift att skapa förutsättningar för en lyckad upphandling och implementation. Det kan handla om att ta beslut om vägval inom projektet, driva fram nödvändiga beslut inom andra delar av KI eller att stödja projektet på andra sätt.

  • Urban Lendahl, NVS och CMB, ordförande
  • Sofie Albinsson, Universitetsbiblioteket
  • Björn Kull, Research Support Office
  • Mikael Wettercrantz, IT-avdelningen

Informations- och dialogmötet

Det tidigare annonserade informationsmötet för all personal planeras att hållas efter att upphandlingen är genomförd och kommer att annonseras när datum är bestämt.

Kontakt

Profile image

Jonas Molander

Programledare, Informationshantering på KI