Publicerad: 2020-04-02 15:11 | Uppdaterad: 2020-04-08 12:54

UKÄ:s kvalitetsgranskning ger KI godkänt med förbehåll

Karolinska Institutet får godkänt med förbehåll i en granskning av kvalitetssäkringsarbetet som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort. Alla lärosäten och högskolor granskas under perioden 2017–2022, i syfte att se att högskoleutbildningarna håller hög kvalitet.

Kvalitetssäkringsarbetet bedöms gemensamt av UKÄ och respektive lärosäte, bland annat genom en självvärdering utifrån UKÄ:s bedömningsgrunder och genom att studentkåren lämnar synpunkter på studentinflytandet. UKÄ gör även platsbesök under granskningen, som för KI:s del startade våren 2019. En oberoende bedömargrupp går sedan igenom underlagen. Den 31 mars 2020 kom beslutet: KI får godkänt, med förbehåll.

Det är utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som har undersökts. En styrka bland flera på KI, är att lärosätet har ambitionen att ha ett sammanhållet kvalitetssystem som ser lika ut på alla nivåer, och som inkluderar utbildning på grundnivå, avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning samt det gemensamma verksamhetsstödet. En annan styrka är kollegial granskning och lärande som möjliggör transparens och förståelse mellan olika verksamheter.

Utveckling av kvalitetssystemet

Förbehållen gäller bedömningsområdena styrning och organisation samt jämställdhet. KI kommer nu att initiera åtgärder för att utveckla kvalitetssystemet i den riktning som granskningen pekar ut.

– Just nu har vi fokus på att våra utbildningar genomförs på ett kvalitetssäkert sätt och att studenter och doktorander får den utbildning de har rätt till trots den pågående pandemin, säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

– Baserat på bedömargruppens yttranden och UKÄ:s beslut och även de förbättringsområden som KI själva har identifierat i självvärderingen kommer vi parallellt att ta fram en åtgärdsplan.

Flera förbättringsområden

Prioriterade förbättringsområden är att

  • Ta fram en plan för regelbundna fördjupade granskningar av alla KI:s utbildningsprogram.
  • Genomföra den cykliska och systematiska förbättringsprocessen fullt ut genom att utveckla faserna följa upp samt återkoppla och förbättra inom utbildning på samtliga nivåer och i hela organisationen.
  • Tydliggöra och säkerställa jämställdhetsarbetet på program- och kursnivå.

De lärosäten som har granskats under samma period som KI var även Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, KTH och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). SLU får godkänt. Övriga får godkänt med förbehåll.