Publicerad: 2022-03-16 12:47 | Uppdaterad: 2022-03-17 10:07

UKÄ granskar KI-utbildningar

Universitetskanslersämbetet granskar just nu flera KI-utbildningar. Syftet är bland annat att se i hur hög grad utbildningarna uppnår examensmålen om färdighet och förmåga. Granskningen inleds med en självvärdering av programansvariga.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför just nu nationella granskningar av dels sjuksköterskeutbildningen, dels specialistsjuksköterskeutbildningens inriktningar mot ambulansvård och psykiatrisk vård. Alla svenska lärosäten som erbjuder dessa utbildningar ingår i UKÄ:s granskning, som är en del av det nationella kvalitetssäkringssystemet.

Granskningen av sjuksköterskeutbildningen är en så kallad tematisk granskning vilket innebär att ett visst tema i utbildningen granskas. I det här fallet har UKÄ valt att fokusera på hur utbildningen säkerställer att studenterna uppnår examensmålen om färdighet och förmåga.

Granskningen av specialistsjuksköterskeutbildningen är en traditionell utbildningsutvärdering och omfattar alla delar av utbildningen, det vill säga förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet, studentinflytande samt arbetslivsperspektiv och samverkan.

Först en självvärdering

Ansvariga för dessa utbildningar genomför först en självvärdering där de själva värderar hur de granskade delarna av utbildningen på olika sätt uppfyller kraven. Lärare och studenter medverkar också i självvärderingsarbetet. Syftet med självvärderingen är dels att de som är involverade i utbildningen själva ska identifiera styrkor och utvecklingsområden, dels utgör självvärderingen underlag för en extern bedömargrupp att göra bedömningar av utbildningen.

Resultaten av granskningarna kommer UKÄ att redovisa under hösten 2022 eller i början av 2023.

Mer information om UKÄ:s granskningar finns på www.UKA.se där också alla resultat från UKÄ:s granskningar publiceras.