Publicerad: 2023-09-14 16:49 | Uppdaterad: 2023-11-14 14:46

Två institutioner blir en vid KI Syd

Universitetsledningen har beslutat att avveckla institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) och integrera verksamheten med institutionen för medicin Huddinge (MedH). Organisationsförändringen ska vara klar senast 30 juni 2024.

14 september fattade rektor ett inriktningsbeslut om att institutionen BioNut kommer att avvecklas och befintlig verksamhet integreras med MedH. Beslutet har föregåtts av diskussioner med berörd dekan och berörda institutionsledningar, och den 12 september informerades medarbetarna vid BioNut och MedH. 

BioNut dras med långvarigt underskott  

Bakgrunden är att BioNut har ett ekonomiskt underskott av historiska orsaker på institutionsnivå. Trots att verksamheten idag fungerar väl och att institutionsledningens arbete med en åtgärdsplan pågår, så bedömer universitetsledningen att den ekonomiska sårbarheten kommer att kvarstå under en längre tid vilket begränsar BioNuts utvecklingsmöjligheter.  

– KI behöver starka och hållbara institutioner för att fortsätta utvecklas som ett universitet, säger rektor Annika Östman Wernerson.  

MedH bedöms ha goda förutsättningar för att ta emot och integrera den verksamhet som idag bedrivs vid BioNut. Förutom en stabil organisation i frågor om ekonomi och ledarskap så finns både en fysisk och innehållsmässig närhet mellan MedH och BioNut.  

Universitetsledningen går in med stöd i förändringsarbetet 

Universitetsledningen kommer att lösa BioNuts ekonomiska underskott med centrala medel. Inga negativa ekonomiska eller strategiska konsekvenser bedöms uppstå för MedH:s eller BioNut:s forskargrupper, undervisning eller core faciliteter i och med förändringen.  

Förändringen syftar inte till att göra om hela institutionsorganisationen. Frågan om BioNut är ett speciellt fall för att skapa rimliga förutsättningar för framtiden.  

– Vi måste angripa de problem och utmaningar vi ser med gemensamma krafter. Hela universitet måste vara forsknings- och undervisningsmässigt starkt och ekonomiskt sunt. Det är ledningens ansvar och uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa sådana strukturella problem som kan uppstå – och här måste hela KI bidra, säger Annika Östman Wernerson.  

Nästa steg 

Efter att inriktningsbeslutet nu fattats följer fastställande av tidplan och formellt beslut.

Ett projekt kommer tillsättas för att stötta genomförandeprocessen. Dekan KI Syd Maria Eriksdotter är på rektors uppdrag huvudansvarig för denna process i nära samarbete med berörda prefekter, institutionsledningar och verksamhetsstödet. 

Under processen kommer riskbedömning och samverkan att ske. Berörda medarbetare involveras och informeras kontinuerligt. 

Om BioNut 

Prefekt: Janne Johansson 

Administrativ chef: Thomas Tinglöv 

Del av KI Syd med dekan Maria Eriksdotter 

  • Ca 180 medarbetare fördelat på forskare, doktorander, administrativ och teknisk personal. 
  • Bedriver forskning inom experimentella molekylära vetenskaper, bioinformatik och näringslära, samt utbildning inom näringslära och molekylära tekniker. 

https://ki.se/bionut

Om MedH

Prefekt: Petter Höglund 

Administrativ chef: Klas Karlsson 

Del av KI Syd med dekan Maria Eriksdotter 

  • Ca 500 medarbetare fördelat på forskare (ink anknutna), administrativ och teknisk personal. 
  • Bedriver utbildning samt basal, klinisk och translationell forskning inom ett brett internmedicinskt verksamhetsfält.  

https://ki.se/medh