Skip to main content
Publicerad: 2019-11-18 09:20 | Uppdaterad: 2019-11-18 16:20

Trots utmaningar i vården – studenterna är nöjda med sin VFU

Senaste uppföljningen av studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) visar att studenterna är mycket nöjda.

Uppföljning på central nivå av kvaliteten på VFU sker i form av en enkät utifrån tre perspektiv: studentens, medarbetarens och verksamhetsledningens.

Det övergripande resultatet för 18/19 visar att alla tre perspektiven anser att VFU:n är värdefull och att studenterna är mycket nöjda med sin VFU. 

Övergripande resultat VFU-enkäten 18/19
VFU Foto: VFU-diagram

Övergripande resultat VFU-enkäten 2018-2019

För att analysera resultatet på en mer nedbruten nivå har rapporter för respektive utbildningsprogram som deltagit beställts av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa kommer att distribueras från Arbetsgruppen för VIL till programmen så att resultaten kan användas i respektive programs kvalitetsarbete.

Contact

Christina Joos Handläggare