Publicerad: 2016-04-21 08:00 | Uppdaterad: 2016-04-21 10:50

Tre nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 2016

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har utsett tre nya hedersdoktorer – Sir Richard Peto, Bob Langer och Alimuddin Zumla – som kommer att promoveras i Stockholms stadshus den 13 maj 2016.

Varje år utser Karolinska Institutet (KI) hedersdoktorer, för viktiga vetenskapliga insatser, särskilda insatser för universitetet eller betydelsefulla insatser för mänskligheten.

Sir Richard Peto, medicine hedersdoktor

Till medicine hedersdoktor (MDhc) utses Sir Richard Peto, professor i medicinsk statistik och epidemiologi vid universitetet i Oxford, England.

Sir Richard Peto är epidemiolog och har ägnat hela sin forskarkarriär åt att studera de huvudsakliga orsakerna till dödlighet i vuxen ålder. Han är också kliniker och har som sådan ambitionen att utvärdera behandlingsmetoder inom en rad stora sjukdomsgrupper. Under de senaste 40 åren har han dokumenterat de mycket allvarliga sjukdomstillstånd som rökning ger upphov till, först i industrialiserade länder och därefter i många andra länder i olika utvecklingsfaser. Ett särskilt intresse har riktats mot den epidemi av tobaksrelaterad dödlighet som utvecklats i Kina.

Under 1990-talet visade Peto att om rökningen i världen fortsätter på samma sätt som nu så kommer den att skörda en miljard liv innevarande århundrande. Petos förutsägelser har hjälpt WHO och världsbanken att starkt engagera sig i kontrollen av tobaksbruk. Vad gäller andra orsaker till sjuklighet har Sir Richard Peto initierat många av världens allra största studier inom områdena hjärtsjukdomar, stroke och cancer. Han har legat bakom många stora meta-analyser, inom vilka han sammanställt data från ett mycket stort antal enskilda epidemiologiska studier. Han har skapat ett världsövergripande samarbete kring behandlingsstudier av bröstcancer, där han bland annat visat att ofta använd kemo- och hormonell behandling reducerar risken att dö med mer än hälften för de vanligaste formerna av bröstcancer.

Sir Richard Peto har för sina insatser inom medicinen erhållit ett mycket stort antal internationella hedersbetygelser och utmärkelser. Han har genom åren också samarbetet intensivt med forskare vid KI, inte minst inom området bröstcancer.

Robert S. Langer, medicine hedersdoktor

Till medicine hedersdoktor (MDhc) utses Robert S. Langer, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA.

Bob Langers forskning befinner sig i gränslandet mellan bioteknologi och materialvetenskap. Han är en av pionjärerna bakom syntesen av polymerer för kontrollerad utsöndring av läkemedel. Dessa kontrollerade utsöndringsmekanismer inkluderar mikrosfärer, nanosfärer och implantat för behandling av cancer, hjärtsjukdom, diabetes och mentala sjukdomstillstånd som schizofreni och beroende. Miljontals människor världen över använder idag läkemedel som bygger på principen med kontrollerad utsöndring.

Bob Langer är extremt välciterad av andra forskare (omkring 200 000 citeringar) och har utbildat många av dagens ledare inom den bioteknologiska forskningen och livsvetenskapliga industrin. Hans forskning och innovationer har förändrat den farmaceutiska industrin och på ett avsevärt sätt förbättrat livet för ett stort antal människor i världen. Bob Langer har erhållit mer än 220 utmärkelser för sina upptäckter och innovationer inom medicin och bioingenjörskap.

Han är en av bara fyra levande individer som förärats med både USA:s ”National Medal of Science” och dess ”National Medal of Technology”. Han har genom åren hållit nära kontakt med forskare vid KI, där han varit en inspirerande föreläsare och lärare.

Alimuddin Zumla, medicine hedersdoktor

Till medicine hedersdoktor (MDhc) utses Alimuddin Zumla, professor i infektionssjukdomar och internationell hälsa vid University College London, London, England.

Alimuddin Zumla har haft den unika förmågan att kunna genomföra infektionsmedicinsk forskning av högsta internationella klass kombinerat med globala insatser för att skapa och upprätthålla forskningssamarbeten mellan forskare i Europa, USA, Mellanöstern och Afrika. Han har aktivt inriktat sina insatser mot kapacitetsbyggande och utbildning i utvecklingsländer. Ett starkt rättvisepatos har varit hans signum i detta arbete.

Han ligger bakom avgörande insatser i utveckling av internationella behandlingsstrategier för tuberkulos (TBC) och HIV. I de senare har han på ett föredömligt sätt integrerat kunskap från epidemiologiska studier, sjukdomslära (patogenes) och diagnostik. Han har genom sina insatser bidragit till utveckling av ny global diagnostik, förebyggande aktiviteter och nya behandlingsstrategier. Alimuddin Zumla har erhållit ett flertal utmärkelser, medaljer och priser inte bara för sina stora vetenskapliga insatser, utan även för sitt arbete med internationellt policyskapande och folkhälsoarbete inom det infektionsmedicinska området. Han har varit en drivande kraft för utbildning av unga läkare, forskare och hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländer.

Han har också arbetat nära forskare vid KI och tillsammans med dessa skrivit ett stort antal publikationer med stor genomslagskraft. Vidare har han i samverkan med KI-forskare utvecklat ett stort konsortium för utveckling av nya behandlingsstrategier mot infektionssjukdomar.

Vem kan bli hedersdoktor?

Till hedersdoktor vid Karolinska Institutet kan utses akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen, storartade insatser för mänskligheten eller storartade insatser för universitetet. Även personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på andra sätt gynnat forskning och utveckling kan bli hedersdoktorer. Det finns dock några begränsande regler, till exempel kan den som redan är medicine doktor efter avlagda prov vid ett svenskt universitet inte utses till medicine hedersdoktor vid ett annat svenskt universitet.