Publicerad: 2009-04-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Träning hjälper bäst mot ländryggssmärta

En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att patienter med återkommande ländryggssmärta svarar bäst på successivt stegrad träning av de muskler som stabiliserar ryggen. Behandlingen har inte bara effekt direkt efter träningsperioden på åtta veckor utan håller i sig även tre år framåt i tiden.

Eva Rasmussen Barr
Eva Rasmussen BarrFoto: Privat

- Ländryggsmärta är en av de vanligaste orsakerna till att personer söker vård inom primärvården. De flesta blir helt fria från sina problem inom överskådlig tid men många söker vård för återkommande smärta vid upprepade tillfällen, säger Eva Rasmussen Barr, Med dr, leg sjukgymnast och specialist i ortopedisk manuell terapi (OMT).

I sin doktorsavhandling - Återkommande ländryggssmärta - Träningsintervention och prognostiska faktor - har Eva Rasmussen Barr utvärderat effekten av ett övningsprogram för bålmuskulaturen, det vill säga de muskler i buken och ryggen som stabiliserar ryggraden. Patienterna som var med i studierna var alla aktiva i arbetslivet, men hade i genomsnitt haft återkommande ryggsmärta i tio år och 75 procent hade sökt hjälp för sin ryggsmärta vid tidigare tillfälle.

I en av avhandlingens delstudier jämfördes övningarna med enbart så kallad manuell behandling, som utfördes av sjukgymnast. I en annan delstudie jämfördes övningarna med enbart dagliga promenader. Normalt används de tre metoderna i kombination, men det har varit oklart vilken som ger bäst effekt.

Resultaten från båda studierna visade att de patienter som genomförde de bålstabiliserande övningarna hade fått en högre aktivitetsförmåga jämfört med kontrollgrupperna efter behandlingsperioden. Vid utvärdering efter ett och tre år hade de patienter som genomfört de bålstabiliserande övningarna förbättrat sin aktivitetsförmåga, sin fysiska hälsa och sin tilltro till sin egen förmåga, i jämförelse med gruppen som tog dagliga promenader.

I de båda studierna rapporterades också att de patienter som genomförde de bålstabiliserande övningarna hade färre återbesök hos sjukgymnast eller annan vårdgivare efter ett år. Den långsiktiga prognosen var sämre för patienter som vid övningsperiodens början hade låg aktivitetsförmåga, en hög ingångssmärta och en låg tilltro till sin egen förmåga.

- Baserat på de resultat som framkommit i avhandlingen så kan vi rekommendera sjukgymnaster som arbetar med patienter med återkommande ländryggssmärta att använda sig av den undersökta träningsmetoden med successivt stegrad bålstabiliserande träning. Det är också viktigt att patienten fortsätter att använda sig av övningarna för att undvika återkommande smärtperioder. Det kan minska antalet återbesök hos sjukgymnast eller annan vårdgivare, vilket kan ses som en viktig hälsoprevention, säger Eva Rasmussen Barr.

Avhandling

Återkommande ländryggsmärta - träningsintervention och prognostiska faktorer, Eva Rasmussen Barr, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för sjukgymnastik. Disputation skedde 24 april 2009.

För mer information, kontakta: