Publicerad: 2008-11-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Tidig exponering för tobaksrök ger astma och allergi

[PRESSMEDDELANDE 2008-07-19] Barn som utsatts för cigarettrök under fosterlivet eller de första levnadsmånaderna har en ökad risk att utveckla astma respektive allergi.

Det är välkänt att små barn skadas av tobaksrök på en rad sätt, men det har varit svårt att skilja mellan effekter som beror på att mamman rökt under graviditeten och effekter av passiv rökning efter födseln. Läkaren Eva Lannerös doktorsavhandling ger ny detaljerad kunskap om hur exponering för tobaksrök tidigt i livet påverkar risken att utveckla allergi och astma.

Avhandlingen, som bygger på den så kallade BAMSE-studien, visar att moderns rökning under graviditeten ökar risken för att barnet utvecklar astma. Barn till mödrar som rökt under graviditeten hade i studien en fördubblad risk att utveckla astma innan fyra års ålder. Det fanns ett tydligt samband mellan hur många cigaretter mamman rökt under graviditeten och risken för att utveckla astma.

Avhandlingen visar också att passiv rökning tidigt i livet ökar risken för att utveckla allergi. Fyraåringar som utsattes för tobaksrök när de var två månader gamla hade oftare IgE-antikroppar (allergiantikroppar) mot ett eller fler allergiframkallande ämnen i blodet jämfört med jämnåriga från rökfria hem. Det starkaste sambandet sågs för allergiantikroppar mot katt, vilket var dubbelt så vanligt bland barn som utsatts för passiv rökning.

- Det är särskilt bekymmersamt eftersom kattallergen finns nästan överallt och är svårt att undvika. Vi kan inte säga hur många, men en del av de här barnen kommer säkerligen att utveckla kroniska astmabesvär, säger Eva Lannerö.

Eva Lannerös studier visar också att rökning under graviditeten är vanligast bland kvinnor med kort utbildning. Bland 4000 tillfrågade mödrar uppgav 7 procent av de högskoleutbildade att de rökt under graviditeten. Bland den andel som hade 2 årig gymnasieutbildning eller mindre svarade drygt 20 procent att de rökt under graviditeten. Detta gällde mödrar till barn födda mellan 1994 och 1996.

BAMSE-studien omfattar 4100 svenska barn, födda mellan 1994 och 1996, som följts från födseln med syfte att få kunskap om vilken inverkan olika miljöexponeringar har för utvecklingen av allergi hos barn.

Avhandling:

Eva Lannerö

Parental smoking, wheezing and sensitisation in early childhood

Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet