Publicerad: 2015-12-16 11:29 | Uppdaterad: 2015-12-17 09:30

Tandläkarutbildningen uppmärksammas för undervisning om våldsutsatta barn

I rapporten ”Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning”, som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nyligen släppte, framhävs KI:s tandläkarutbildning i positiva ordalag. Det är framför allt undervisningsmomentet om våld mot barn som lyfts fram.

Therese Kvist, som är doktorand på KI och arbetar med projektet ”Barn som far illa – ett tandvårdsperspektiv”, berättar om institutionens undervisning i ämnet:

- Jag arbetar för att få till stånd att personal och studenter på institutionen ska utbildas om våld i nära relation, hur man kan ställa frågor om våld i mötet med patienter och vilket ansvar som tandvårdspersonal har, bland annat gällande anmälningar om oro för barn som far illa.

UKÄ skriver i sin rapport:

Styrkor som UKÄ ser med detta sätt att arbeta är att den undervisning som sker explicit ingår som delmoment i kurs, att det förekommer examination samt att undervisningen omfattar samtliga studenter. Lärosätet använder sig av flera olika undervisningsformer för att förmedla kunskap och engagera studenterna, vilket ger studenterna tillgång till skilda perspektiv avseende våld mot barn. Undervisningen bygger på aktuell forskning och det görs också tydliga kopplingar till det framtida yrket, vilket UKÄ ser som en fördel. Dessutom har man vid KI i samverkan med externa aktörer satsat på kompetensutveckling inom området våld mot barn för samtliga anställda som är verksamma inom utbildningen. Även detta ser UKÄ som en förtjänst.

Karin Garming-Legert, programdirektor för tandläkarprogrammet, ger sin syn på UKÄ:s rapport:

- Det är glädjande att institutionens arbete kring våld mot barn uppmärksammas och att vi lyfts fram som ett bra exempel. Vi har för avsikt att i högre grad implementera våld i olika situationer (våld mot barn, mäns våld mot kvinnor och mänskliga rättigheter) i tandläkarutbildningen med målet att detta stimulerar till en ökad beredskap för att upptäcka, bemöta och agera när vi som tandvårdpersonal kan komma att möta personer som är utsatta för våld.

- Socialstyrelsen (2014) rekommenderar i föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer att varje vårdgivare ska fastställa rutiner för att säkra kvaliteten i arbetet med barn som bevittnat våld och våldsutsatta personer och där ingår att fråga om våldsutsatthet i en klinisk situation. Alla som söker hälso-och sjukvård samt tandvård ska känna sig trygga med att vårdgivaren uppfyller lagstadgade ansvarskrav på god vård med målsättningen god hälsa, vilket också innebär att nödvändiga kontakter för rätt vård och stöd förmedlas.

- I dagsläget ingår undervisningen i kursen Patienter med särskilda behov under termin 9-10, men även som examensarbete med Therese Kvist och Göran Dahllöf som handledare. Till våren planeras också en undervisningsdag för all personal på institutionen.