Publicerad: 2013-11-25 10:26 | Uppdaterad: 2014-02-05 20:17

Symtomkluster efter operation för matstrupscancer kan förutsäga dålig prognos

Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt vilka symtom som patienter rapporterar en tid efter att de genomgått operation för matstrupscancer och funnit att symtomen bildar grupper eller kluster, där vissa symtomkluster sammanfaller med ökad risk att avlida i sjukdomen inom fem år. Särskilt kombinationen reflux och hosta samt symtom som hör ihop med ätsvårigheter tycks kunna kopplas till dålig prognos. Studien publiceras online i vetenskapstidskriften Cancer.

Matstrupscancer är en aggressiv cancer med en mycket dålig prognos. Omfattande kirurgisk behandling, där matstrupen avlägsnas, är den enda chansen till bot. Men bara omkring en fjärdedel av de patienter som diagnoseras med matstrupscancer opereras, då majoriteten har en för avancerad tumör eller är i för dåligt skick för att klara detta omfattande kirurgiska ingrepp. Hos patienter som opereras överlever endast runt 30 procent fem år efter operationen. Efter operationen upplever många patienter också allvarliga symtom som har en starkt negativ påverkan på deras livskvalitet och dagliga liv. Vanliga symtom som rapporteras är svårigheter med att svälja och äta, reflux (sura uppstötningar), smärta och trötthet.

Symtomforskning i andra cancerformer tyder på att symtom som patienter upplever har en tendens att bilda symtomkluster och att sådana kluster kan kopplas till olika utfallsmått som livskvalitet och överlevnad, alltså användas som ett slags riskindikator. I den nu publicerade studien ingick 402 patienter som genomgått kirurgi för matstrupscancer i Sverige under åren 2001-2005.

Forskaren Anna Wikman och hennes kollegor vid Karolinska Institutet fann att symtomen som rapporterats av patienter sex månader efter kirurgi formade tre kluster: ett symtomkluster inkluderade symtom relaterade till trötthet och smärta, ett annat kluster inkluderade symtom relaterade till reflux och hosta, och det tredje klustret inkluderade symtom relaterade till ätsvårigheter. De patienter som upplevt symtomklustret reflux och hosta samt symtomklustret av ätsvårigheter hade en ökad risk att dö inom fem år än de patienter som inte rapporterade dessa symtomkluster.

– Detta är den första studien av symtomkluster i kirurgiskt behandlade matstrupscancerpatienter och det krävs ytterligare arbete för att bekräfta förekomsten av dessa kluster hos patientgruppen, men våra resultat tyder på att postoperativa symtom inte bör bedömas enskilt, säger Anna Wikman. Det verkar som att patienter som upplever vissa symptomkluster har en ökad risk för dödlighet, utöver påverkan av andra kända prognostiska faktorer. Det kan därför vara viktigt att ta itu med dessa symtomkluster i mötet med patienten.

Anna Wikman är hälsopsykolog och verksam som postdoktoral forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Forskningen har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Cancerföreningen i Stockholm. Forskningsledare har varit Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap.

Läs ett pressmeddelande om studien

Publikation

Anna Wikman, Asif Johar, Pernilla Lagergren
Presence of symptom clusters in surgically treated esophageal cancer patients – implications for survival
Cancer, online 25 November 2013, doi: 10.1002/cncr.28308