Publicerad: 2024-04-08 08:24 | Uppdaterad: 2024-04-08 08:26

Studie på tvillingar ger nya insikter om immunförsvaret i livmodern

dekorativ bild
Foto: Yakovchuk Olena, Getty Images/iStockphoto

Niklas Björkströms forskargrupp vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har genomfört en studie som ger ny kunskap om hur immunförsvaret i livmodern fungerar. Kunskapen bidrar till att öka förståelsen för hur graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning uppstår.

Jonna Bister Foto: Privat

I studien som publicerats i tidskriften Science Immunology jämförde man vanliga blodprov och mensblodsprov från enäggstvillingar och kunde på så sätt visa att immunsystemet i livmodern är mer variabelt jämfört med perifert blod. Resultaten visar också att immunsystemet i livmodern är mindre styrt av genetik och att det är olika miljöfaktorer som påverkar immunsammansättningen i livmodern jämfört med i blodet. 

- Till exempel är hormonella preventivmedel en miljöfaktor som har stor inverkan på immunsystemet i livmodern medan vissa virusinfektioner mer påverkar immunsystemet i blodet, berättar Jonna Bister som var ledande doktorand för studien som genomfördes av Niklas Björkströms forskargrupp vid institutionen för medicin, Huddinge. 

Mångsidiga analyser gav svar om immunförsvaret

Studien genomfördes i samarbete med Svenska Tvillingregistret och de tvillingpar som ville delta fick lämna ett mensblodsprov och ett vanligt blodprov. Dessa prov har analyserats med flera olika metoder där forskarna tittat på cellsammansättningen, vilka markörer de uttrycker på cellytan, och lösliga proteiner. Forskarna sorterade även utvalda immuncellspopulationer som skulle analyseras vidare med avancerade genetiska och epigenetiska metoder. 

Genom att jämföra enäggstvillingar och en kontrollgrupp av kvinnor som lämnat blodprover vid flera tillfällen över flera år kunde man dra slutsatser kring i vilken utsträckning immunförsvaret styrs av genetik kontra miljö.

Första storskaliga studien av sitt slag

Livmoderns immunsystem är viktigt för en frisk graviditet och när det immunologiska samspelet inte fungerar kan det leda till graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och upprepade missfall. Den nya studien är den första som mer storskaligt studerar immunsystemet i vävnad hos enäggstvillingar och den visar att samspelet mellan genetik och miljö skiljer sig i vävnad jämfört med i blod. Studiens resultat ger ny information om hur immunsystemet i livmodern är sammansatt och regleras. 

- Studien ger oss en grundläggande bild av hur immunförsvaret i livmodern utformas. I förlängningen, och med hjälp av fortsatta studier, kan studiens resultat bidra till ökad förståelse för hur graviditetskomplikationer såsom havandeskapsförgiftning uppstår, säger Niklas Björkström.

Fortsatt forskning om menscykelns och graviditeters påverkan

Forskargruppen har flera pågående projekt där de utforskar livmoderns immunsystem. De är bland annat intresserade av att ta reda på hur immunsystemet i livmodern förändras under menstruationscykeln och om graviditet lämnar ett epigenetiskt avtryck i livmodern.

Huvudsakliga finansiärer var European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program, Svenska vetenskapsrådet, Cancerfonden, Svenska stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Centrum för innovativ medicin vid Karolinska Institutet, Novo Nordisk Fonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF), and Karolinska Institutet. 

Studiens författare har inte meddelat några intressekonflikter.

Publikation

Tissue-specific nonheritable influences drive endometrial immune system variation.
Bister J, Filipovic I, Sun D, Crona-Guterstam Y, Cornillet M, Ponzetta A, Michaëlsson J, Gidlöf S, Ivarsson MA, Strunz B, Björkström NK
Sci Immunol 2024 Apr;9(94):eadj7168