Publicerad: 2015-09-15 20:08 | Uppdaterad: 2015-09-16 11:20

Studie granskar koppling mellan SSRI-användning och våldsbrott

Behandling med antidepressiva SSRI-preparat kan statistiskt kopplas till en något ökad risk för våldsbrott hos tonåringar och unga vuxna. Det visar en ny registerstudie från Karolinska Institutet och universitetet i Oxford som publiceras i tidskriften PLOS Medicine. Enligt forskarnas analys kunde dock ingen koppling mellan SSRI och våld göras för personer över 25 års ålder.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) används effektivt för att behandla bland annat depression och ångestsyndrom och tillhör de mest förskrivna läkemedelsgrupperna i Sverige. Men det har också förts en diskussion om negativa effekter hos personer som behandlats med SSRI, så som aggressivitet och suicidrisk. Forskningen inom området har dock varit begränsad.

I den aktuella studien ingick cirka 850 000 personer i Sverige som förskrivits SSRI-preparat mellan 2006 och 2009. Forskarna studerade det statistiska sambandet mellan förskrivning av SSRI och våldsbrott genom att länka samman ett flertal nationella register över läkemedelsanvändning och brottsbelastning. För att reducera risken för felkällor använde de en ny studiemodell, där varje individ jämfördes med sig själv avseende perioder med eller utan SSRI-behandling.

Resultaten visar på skillnader i sambandet mellan SSRI-användning och våldsbrott i olika åldersgrupper. I åldersgruppen 15-24 år (som utgjorde 10 procent av alla de som fått SSRI utskrivet) såg forskarna en något ökad statistisk risk att dömas för våldsbrott vid SSRI-användning.

Klargöra orsakssambanden

Denna modesta riskökning sågs dock inte hos personer 25 år och uppåt, alltså en majoritet av de som behandlas med SSRI. Forskarna understryker också att studien inte säger något om huruvida det observerade sambandet hos yngre personer berodde på SSRI-preparaten i sig eller på andra faktorer som sammanföll med användningen av läkemedlen.

– Vi kunde bland annat se ett samband mellan att ha fått SSRI utskrivet och att ha vårdats på sjukhus för alkoholförgiftning eller alkoholmissbruk, vilket kan vara av betydelse även när det gäller risken för våldsbrott. En annan tolkning kan vara att yngre personer följer doseringen sämre och får mer biverkningar beroende på ojämnt användande, säger Clara Hellner Gumpert, psykiater och forskargruppsledare vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Hon konstaterar att mer forskning behövs för att fastställa resultaten och klargöra orsakssambanden och att det vore olämpligt att begränsa användningen av SSRI hos unga baserat endast på en studie. Studiens förstaförfattare har varit Yasmina Molero Samuelson, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Forskningsledare har varit Seena Fazel, Department of Psychiatry, Warneford Hospital, University of Oxford, Storbritannien Arbetet med studien har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och brittiska Wellcome Trust.

Publikation

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Violent Crime: A Cohort Study
Yasmina Molero, Paul Lichtenstein, Johan Zetterqvist, Clara Hellner Gumpert,Seena Fazel
PLoS Med 12(9): e1001875, online 15 September 2015, doi:10.1371/journal.pmed.1001875