Publicerad: 2021-10-12 09:35 | Uppdaterad: 2024-04-08 09:39

Studerar samband mellan munhälsa och cancer

Munnens bakterieflora orsakar inte bara tandsjukdomar utan inverkar också i allvarlig sjukdom i andra delar av kroppen. Margaret Sällberg Chen forskar om detta, i synnerhet kopplingen till cancer.

Margaret Sällberg Chen i labbet.
Margaret Sällberg Chen är tandläkare och professor i klinisk oral immunologi. Foto: Stefan Zimmerman.

Vad forskar du om?

– Jag är tandläkare och forskar om hur vår munflora påverkar resten av kroppen. De senaste decennierna har det visat sig att det finns en tydlig koppling mellan munhälsa och flera folksjukdomar – däribland cancer, hjärtkärlsjukdom, diabetes och även alzheimer. Sedan jag själv var student på KI har det skett en stor omsvängning – de forskare som då anade att bakteriefloran i munnen kunde ha koppling till exempelvis cancer möttes med stor skepsis, men idag finns fina vetenskapliga belägg och intresset är mycket stort bland både läkare och tandläkare.

Hur forskar ni om detta?

– Vi försöker beskriva båda sidor i det här samspelet så noga som möjligt: dels bakteriefloran, dels det immunförsvar som ska hålla floran under kontroll. I detta ingår inte bara vita blodkroppar som rör sig i blodet likt patrullerande poliser. Vår saliv spelar också en viktig roll, vilket är en intressant skillnad jämfört med immunförsvaret i resten av kroppen.

– Själv är jag särskilt inriktad på kopplingen mellan munhälsa och cancer. Den kemiska miljön i en tumör liknar förhållandena i delar av munnen, som sjuka tandfickor: det är surt, syrefattigt och inflammerat. Om bakterier från munnen kommer ut i kroppen och stöter på något tumörlikande finns det därför en stor risk att de trivs och håller sig kvar. Vi tror också att bakteriernas närvaro kan driva på tumörens utveckling. Bakterier kan även, genom genotoxiska substanser de utsöndrar, ge direkt upphov till cellförändringar som kan leda till cancer.

Hur kan kunskapen användas kliniskt?

– Den ligger till grund för en redan pågående utveckling inom onkologisk diagnostik och prognostik, där salivbiomarkörer och profilering av gener och bakterieflora är viktiga delar. Dessa nya metoder ger oss bättre möjlighet att hitta rätt behandlingsalternativ för respektive patient.

Om Margaret Sällberg Chen

Professor i klinisk oral immunologi vid institutionen för odontologi

Margaret Sällberg Chen är född 1967 i Taipei, Taiwan. Hon tog tandläkarexamen vid KI 1992 och fick tandläkarlegitimation 1993. Hon disputerade 1998 och gjorde postdoc vid The Scripps Research Institute, San Diego, USA. 1999–2007 forskade hon vid Smittskyddsinstitutet (nuvarande Folkhälsomyndigheten). Idag leder hon en forskargrupp vid KI med 5 doktorander och 2 postdocs.

Sällberg Chen blev docent 2004. Sedan 2010 är hon studierektor för forskarutbildning vid institutionen för odontologi. Hon är gästprofessor vid Shanghai Tongji University, Kina sedan 2018. Margaret Sällberg Chen har anställts som professor i klinisk oral immunologi vid Karolinska Institutet från 1 november 2020.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Margaret Sällberg Chen