Publicerad: 2015-11-09 15:35 | Uppdaterad: 2015-11-09 15:35

”Studenternas röst viktig för utveckling av svensk högskola”

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför i höst en stor enkätundersökning om vad studenter och doktorander tycker om sin utbildning, de så kallade Student- och Doktorandspeglarna. Samtliga lärosäten ingår i urvalet. UKÄ samlar in uppgifter om hur studenter och doktorander upplever sina studier och sin studiesituation.

– Studenternas röst är viktig för utvecklingen av den svenska högskolan, säger Anette Gröjer, projektledare på UKÄ.

– Många av landets högskolor gör redan idag egna studentundersökningar, men vi vill ge en nationell bild av vad studenterna tycker. Resultatet kan också brytas ner på lärosätesnivå och på utbildningsområdesnivå vilket gör det möjligt att göra fler jämförelser. På detta sätt hoppas vi kunna bidra med underlag i högskolornas arbete med att utveckla sina utbildningar, berättar Anette Gröjer.

Resultatet underlag för beslutsfattare

Utöver högskolorna riktar sig undersökningsresultatet även till regeringen, studentkårer, politiker och andra beslutsfattare för att de ska få en bild av vad studenterna och doktoranderna i Sverige tycker om sin utbildning.

UKÄ:s föregångare Högskoleverket har tidigare genomfört två omgångar av Student- och Doktorandspeglar. Undersökningen kommer att utformas på ett sätt som gör det möjligt att göra kopplingar och jämförelser över tid.

Enkäterna skickas ut under hösten

Enkäten går ut till cirka 11 000 studenter och 10 000 doktorander under hösten 2015. De som deltar i undersökningen är studenter som går tredje terminen på sin utbildning.

– Vi hoppas att många tar sig tid att svara på enkäten och bidra till utvecklingen av utbildningar. Det färdiga resultatet kommer att presenteras i mars/april 2016, avslutar Anette Gröjer.

Frågor?

Välkommen att kontakta UKÄ:s projektledare Anette Gröjer, tfn 08-563 087 40, e-post: anette.grojer@uka.se.