Publicerad: 2022-11-17 17:26 | Uppdaterad: 2022-11-18 15:05

Studenter nöjda med sin utbildning - och redo för yrkeslivet vid examen

Gruppbild digitala ambassadörer
Studenter vid KI. Foto: Erik Flyg.

Resultatet av den senaste examensenkäten visar att studenter vid KI generellt är nöjda med sin utbildning och känner sig förberedda på kommande yrkesliv. Studenternas svar i de öppna frågorna ger viktiga perspektiv och idéer till utvecklingen av utbildningen.

KI:s examensenkät genomförs för samtliga 38 utbildningsprogram och resultaten från hösten 2021 och våren 2022 visar att studenterna generellt är nöjda med sin utbildning och skulle rekommendera KI som lärosäte till blivande studenter.  

Zoe Säflund.
Zoe Säflund, Enheten för Undervisning och lärande. Foto: Privat.

- I enkätens resultat ser vi att studenterna i stor utsträckning känner sig förberedda för det kommande yrkeslivets krav på att samarbeta med andra, att kritiskt granska information och att arbeta evidensbaserat. De anger också att de är förberedda på att arbeta i interprofessionella team, säger Zoe Säflund, pedagogisk utvecklare vid Enheten för Undervisning och lärande (UoL).  

Studenterna upplever i hög grad att utbildningens innehåll utgår från aktuell forskning. Vidare upplever de i stor utsträckning att utformningen av utbildningen i hög grad uppmuntrar till självständighet i deras lärande. 

De globala programmen hade högre värden på de flesta frågor.

En önskan om möjlighet att påverka utbildningen 

Resultatet på vissa frågor visar att utbildningarna upplevs som svagare när det kommer till att informera studenterna om deras möjligheter att påverka programmets kurser, och studenterna upplever också i någon mindre grad att de uppmuntras till att delta i utvecklingen av kurserna.  

Resultatet går ut till alla program  

Resultaten skickas nu ut till alla utbildningsprogram och rapporten med alla resultat finns tillgänglig. 

- Enkäten innehöll tre öppna frågor där studenterna svarat på vad som har varit bra med deras studietid på KI, förbättringsråd till programledningen och råd till kommande studenter. De här kommentarerna är viktiga inspel som kan ge nya idéer och perspektiv så det är viktigt att programmen själva bearbetar dessa data i sitt kvalitetsarbete, säger Zoe Säflund

Enkätens resultat kan också vara värdefullt för blivande studenter att ta del av. 

Fakta examensenkäten 

  • KI:s examensenkät genomförs två gånger per år (för studenter med examen i januari, respektive juni) för samtliga utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Syftet är att öka förståelsen för studenternas upplevelse av sin studietid på KI som helhet, hur väl beredda studenterna upplever att de är för sitt framtida arbete/yrke, samt hur de sammantaget upplever kvaliteten på utbildningen. 
  • För läsåret HT21-VT22 var svarsfrekvensen för de svenska programmen 45 % och 61 % för de globala. Antalet studenter som besvarade enkäten var totalt 896 st. Nytt för den senaste enkäten är en programjämförelse för de tre senaste åren. 
  • Utöver frågor om utbildningarnas innehåll tar enkäten upp områden som lika villkor och hållbarhet.  
  • Examensenkäten genomförs av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) på uppdrag av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU). 

Kontakt

Zoe Säflund Pedagogisk Utvecklare
+46852483692