Publicerad: 2018-11-26 19:44 | Uppdaterad: 2018-11-26 20:26

Stort forskningsanslag från Formas

Maria Kippler vid IMM:s enhet för metaller och hälsa får närmare 12 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för projektet ”A systems toxicology-based approach to reveal early-life dysregulation of body functions by combined exposures to toxic metals”.

I det aktuella projektet avser Maria Kippler och hennes samarbetspartners vid flera olika universitet i Sverige att studera hälsoeffekter av människors pågående exponering för komplexa blandningar av kemiska ämnen, inklusive skadliga metaller, via mat, vatten och olika produkter. Kunskapen om hälsoeffekter av enskilda kemiska ämnen är relativt god, men hur olika ämnen och faktorer samverkar och hur effekter av olika blandexponeringar bäst analyseras är betydligt mindre känt.

Projektet kommer att pågå under 4 år och utförs inom en nyetablerad födelsekohort, som kallas NICE (”Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment”), i Norrbottens län i Sverige. Maria och hennes medarbetare kommer att analysera exponeringen för cirka femton olika metaller (bland annat kadmium, bly och kvicksilver) och spårelement (bland annat selen, jod och fluor) under kvinnors graviditet, samt hos deras barn vid 4, 12 och 48 månaders ålder. Syftet är att utvärdera eventuella samband med olika toxicitetsmarkörer (”omics”) och hälsoutfall (immunförsvarets funktion, tillväxt, kognition och beteende) samt identifiera olika faktorer som kan påverka känsligheten, t ex när och hur foster och barn blir exponerade.

Maria Kippler:

Ett sådant här stort och långsiktigt forskningsanslag är väldigt viktigt för den pågående interdisciplinära forskningen inom NICE. Projektet har en hög samhällsrelevans och även en stark koppling till de globala hållbarhetsmålen.

Kontaktperson

Forskarassistent

Maria Kippler

Telefon: 08-524 874 07
Enhet: Metaller och hälsa
E-post: Maria.Kippler@ki.se