Publicerad: 2015-09-17 08:58 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:37

Stora Silvermedaljen 2015 till Gunnel Biberfeld, Britta Wahren och SGO Johansson

Stora Silvermedaljen 2015 vid Karolinska Institutet tilldelas Gunnel Biberfeld, Britta Wahren och SGO Johansson. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet.

Nedan följer motiveringarna till 2015 års mottagare av Stora Silvermedaljen som delas ut vid installationshögtiden den 15 oktober 2015.

Gunnel Biberfeld, professor emerita i smittskydd, särskilt klinisk immunologi, tilldelas Stora Silvermedaljen för sina storartade insatser inom forskning och forskarutbildning inom området HIV vid KI. Hon är en av pionjärerna inom HIV-forskningen vid KI och i världen. Mycket tidigt insåg hon behovet och vikten av forskning kring HIV, ett forskningsområde som hon sedan HIV-pandemins utbrott förblivit aktiv inom. Hon har fostrat generationer av unga HIV-forskare vid KI, av vilka många idag är våra ledande seniora forskare inom området. Gunnel Biberfelds forskning är inriktad på studier av HIV i ett globalt perspektiv, inte minst genom kliniska vaccinstudier i Tanzania. Forskningssamarbetet med Tanzania inkluderar även ett omfattande doktorandutbildningsprogram. Vidare har Gunnel Biberfelds studier av prevention av HIV-smitta från mor till barn i Dar es Salaam visat betydelsen av antiretroviral behandling såväl under graviditeten som under den postnatala perioden. Resultaten av dessa studier har legat till grund för nationella riktlinjer i Tanzania när det gäller prevention av mor-barn-smitta av HIV och de har även bidragit till WHOs rekommendationer inom området.

Britta Wahren. Foto: Fredrik PerssonBritta Wahren, professor emerita i klinisk virologi, tilldelas Stora Silvermedaljen för sina storartade insatser inom forskning och forskarutbildning inom området HIV och cancer vid KI. Hon är en av pionjärerna inom HIV-forskningen vid KI och i världen. Mycket tidigt insåg hon behovet och vikten av forskning kring HIV, ett forskningsområde likartat cancerforskningen, som hon sedan HIV-pandemins utbrott förblivit aktiv inom. Hon har fostrat generationer av unga forskare vid KI, av vilka många idag är ledande forskare inom medicinska områden. Britta Wahren var först i världen att designa DNA-baserade HIV-vacciner som uttrycker tidiga gener/antigener och inducerar nya cellmedierade svar mot HIV hos HIV-infekterade individer. Hon har därefter initierat och designat profylaktiska subtyps-orienterade vacciner mot HIV som inducerar breda cellmedierade och antikroppsrelaterade svar mot varianter av HIV som förekommer i olika delar av världen. Forskningsarbetet tillsammans med National Institutes of Health och US Army har varit betydelsefullt för att skapa ett världsomspännande HIV vaccin. Britta Wahren har drivit en translationell forskningslinje från molekylära studier av virala immunogener och immunsvaret vid/mot HIV till utveckling av nya vaccin-prototyper mot HIV.

S Gunnar O JohanssonS Gunnar O Johansson, professor emeritus i klinisk immunologi, särskilt allergologi, tilldelas Stora Silvermedaljen för sina storartade insatser inom forskningsområdet allergi. Han identifierade 1967, tillsammans med Hans Bennich, en ny klass av immunoglobuliner, IgE, och visade att dessa är associerade med allergiska reaktioner. Han har byggt upp forskningsområdet allergi vid Karolinska Institutet och hans framgångsrika forskning har bidragit till att Karolinska Institutet har en världsledande roll inom området. Genom sin banbrytande upptäckt av IgE och utvecklandet av allergitester, har S Gunnar O Johansson skapat bättre förutsättningar för god hälsa och livskvalitet hos en stor del av befolkningen i världen.

Tidigare pristagare