Publicerad: 2023-12-05 13:02 | Uppdaterad: 2023-12-05 13:12

Stor utdelning till MedS i anslagsronden hösten 2023

Dekorativ bild.
Patogener. Foto: Gerd Altmann, Pixabay,.

Höstens stora utdelning av externa forskningsanslag från de större forskningsråden och fonderna innebär att många av våra forskare på institutionen för medicin Solna (MedS) kan fortsätta med sin viktiga forskning och andra påbörja nya projekt.

Medlen kommer bland annat från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden och täcker in ett brett fält av klinisk och basal medicinsk forskning.

Forskningsprojekten på MedS som har beviljats bidrag:

Vetenskapsrådet (Medicin och hälsa):                            

Mia Ahlberg, bidrag till forskningstid: Hur lång tid kan en förlossning pågå? Personcentrerad vård under förlossning för att öka säkerheten för kvinnor och nyfödda barn. 5 550 000.

Johan Askling, projektbidrag: Precisionsmedicin vid reumatoid artrit genom ökad förståelse av uppkomstmekanismer och förbättrad klinisk prediktion. 9 000 000.

Magnus Bäck, projektbidrag: Molekylär vägledning för behandling och handläggning av aortaklaffsjukdom. 2 400 000.

Karine Chemin , projektbidrag: Metabolisk kartläggning av vävnadsinfiltrerande T-celler i reumatiska sjukdomar. 2 400 000.

Lina Davies Forsman, bidrag till forskningstid: Betalaktamantibiotika för behandling av tuberkulos. 6 720 000.

Liv Eidsmo, projektbidrag: Nya strategier för framtida behandling av T cells baserade immunologiska ärr i huden. 9 000 000.

Camilla Engblom, etableringsbidrag: Kartläggning av B- och Plasmacellkloner i cancer. 6 000 000.

Carmen Gerlach, projektbidrag: Utnyttja CD8 T-cells immunitet mot virusinfektioner, 3 600 000.

Carmen Gerlach, projektbidrag: Särskilja CD8 T cells-differentiering och aktivering – betydelsen för autoimmuna sjukdomar och T-cells minne. 2 400 000.

Bruna Gigante, projektbidrag: Individanpassad prevention av hjärt-kärlsjukdom. 2 400 000.

Caroline Grönwall, projektbidrag: B-celler och autoantikroppar vid reumatisk sjukdom – kartläggning av komplexa interaktioner. 4 800 000.

Per-Johan Jakobsson, projektbidrag: Bestämning av prostaglandiners roll vid inflammatoriska sjukdomar med hjärtkärlkomorbiditet, nya behandlingsmöjligheter och kliniska implikationer. 2 400 000.

Lars Klareskog, projektbidrag: Bättre prevention och tidig terapi för reumatoid artrit genom analys av patientrapporterade data, epidemiologi, genetik och immunologi. 2 400 000.

Karin Loré, projektbidrag: Immunologiska mekanismer vid mRNA vaccination. 4 800 000.

Stephen Malin, projektbidrag: lipoproteiner och immunförsvaret. 4 800 000.

Magdalena Paolino, projektbidrag: Atypiska ubiquitinkedjors roll i immunometabolismen. 2 400 000.

Anna Smed Sörensen, projektbidrag: Åldersrelaterade skillnader i immunsvar i luftvägarna vid influensavirusinfektion. 9 000 000.

Christopher Sundling, projektbidrag: Immunomodulering och tolerans som en konsekvens av återkommande eller kronisk infektion. 2 400 000.

Chatzidionysiou Katerina, klinisk behandlingsforskning: Effektivitet och säkerhet av tidig användning av IL-6 blockad versus kortison för behandling av artrit orsakad av checkpoint hämmare: en randomiserad, proof-of-concept, kontrollerad klinisk prövning. 19 013 750.

Vilija Oke, klinisk behandlingsforskning: Rituximab behandling för patienter med auto-antikropps medierad fibromyalgi (RAFT), randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie (RCT). 1 200 000.

Anna Färnert, projektbidrag: Migration och hälsa: med fokus på vanligt förekommande infektioner i Afrika Söder om Sahara. 6 730 000.

Totalt: 109 413 750.

Forte:

Olof Stephansson, projektbidrag: Diabetes under graviditet – behandlingens roll, sociala ojämlikheter samt samskapande av vårdstrategier för att förbättra förlossningsutfall för mor och barn. 4 885 000.

Totalt: 4 885 000.

Hjärt-lungfonden:

Aikaterini Chatzidionysiou: Reumatoid Artrit – associerad interstitiell lungsjukdom (RA-ILD): prevalens, biomarkörer, påverkan av antireumatisk behandling och utvärdering av lungultraljud som screeningsmetod. 1 000 000.

Susanne Gabrielsson: Extracellular vesicles in lung diseases- targets for therapeutic intervention and biomarkers for precision medicine. 2 400 000.

Cecilia Linde: Biventrikulär pacemakerbehandling och annan devicebehandling vid hjärtsvikt. 1 800 000.

Elisabet Svenungsson: Autoimmun kardiovaskulär sjukdom, vid SLE, APS och i normalbefolkningen. 1 500 000.

Ängla Mantel:  Cardiovascular disease in women: Towards enhanced understanding of the link between women’s reproductive health and cardiovascular disease.800 000.

Bruna Gigante: Endotypes: a novel approach to atherosclerotic cardiovascular disease phenotyping. 2 400 000.

Lina Davies Forsman: Beta-lactam antibiotics as an untapped potential for tuberculosis treatment. 400 000. 

Totalt: 10 300 000.

Cancerfonden:

Hanna Brauner: Cutaneous lymphoma – clinical and experimental studies on disease mechanisms, prognostic factors and effects of treatment. 2 400 000.

Karin Ekström Smedby: Upptag och utfall av nya behandlingar vid lymfom i ett nationellt perspektiv. 4 500 000.

Alexander Espinosa: A new IL8-humanized mouse model to dissect the role of IL8 in cancer. 2 400 000.

Gunnar Nilsson: STUDIES OF SYSTEMIC MASTOCYTOSIS – FROM CELLULAR AND MOLECULAR ALTERATIONS TO BIOMARKERS FOR DIAGNOSIS. 4 500 000.

Fredrik Wermeling: Molecular studies of cancer - understanding the evolution of drug resistance and identifying novel drug targets. 3 000 000.

Ning Xu Landen: Erasure radiation memory of skin cells to treat adverse skin reactions of radiotherapy. 1 600 000.

Totalt: 18 400 000.