Publicerad: 2010-01-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Stor donation ger kraftsamling mot bröstcancer

[PRESSMEDDELANDE 2010-01-12] Karolinska Institutet har av makarna Märit och Hans Rausing mottagit en donation om 50 miljoner kronor för ett storskaligt forskningsprojekt kring bröstcancer. Projektet, som blir ett av de största bröstcancerprojekten i världen, har som övergripande målsättning att på sikt få ned antalet insjuknade i bröstcancer med 40-50 procent.

- Vi glädjer oss mycket över att få skänka pengar just till bekämpning av bröstcancer, med tanke på vår egen familjehistorik. Hans mamma och mormor dog båda av sjukdomen, och Hans far, Ruben, lade ner ett mycket stort engagemang för att få fram ett botemedel. Givetvis känns det också viktigt med tanke på att bröstcancer är en av de stora folksjukdomarna, säger Märit Rausing.

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden där cirka 4 miljoner kvinnor lever med diagnosen. Bara i Sverige upptäcks 7000 nya fall varje år, vilket betyder att en kvinna av nio kommer att drabbas av sjukdomen, som årligen tar 1500 liv.

- För att framgångsrikt förhindra friska individer från att insjukna behövs kunskap om vilka faktorer som leder till sjukdomen. Det ger i sin tur möjligheter att sätta in effektivare förebyggande åtgärder, allt från att förändra ett beteende till medicinsk behandling säger professor Per Hall, som kommer att leda studien tillsammans med professor Jonas Bergh.

Effektiva förebyggande åtgärder har under de senaste åren lett till stora framgångar inom bland annat hjärtsjukvården. Dessvärre har liknande framgångar hittills inte nåtts för cancerbehandling. Med forskningssatsningen Märit och Hans Rausings initiativ mot bröstcancer ser Karolinska Institutet nu möjligheter att uppnå betydande effekter genom att fokusera på den friska individen och sjukdomens tidiga skede.

- Karolinska Institutets i många fall världsunika forskningskompetenser inom området var givetvis avgörande för oss i vårt val av mottagare av donationen. Men det var också viktigt att satsa på ett forskningsprojekt där vi ser att resultaten snabbt kan omsättas i nya behandlingsmetoder och därmed kommer såväl vården som samhället till nytta, säger Hans Rausing.

Karolinska Institutets rektor, professor Harriet Wallberg-Henriksson, välkomnar satsningen:

- Makarna Rausings generösa donation ger oss resurser att kraftsamla i en studie som kommer att generera världsunik information. Därmed erbjuds forskningen helt nya möjligheter till genombrott kring diagnos och behandling av de miljontals kvinnor som lever med, eller kommer att drabbas av bröstcancer, säger hon.

Kort om donatorerna

Hans Rausing var under 37 år VD och/eller styrelseordförande i familjeägda bolaget Tetra Pak, sedermera Tetra Laval.

Märit och Hans Rausing är bosatta på Wadhurst Park i England. De har under åren skänkt stora summor till välgörenhet, framför allt till medicinsk forskning. Deras intresse för bröstcancer bottnar i att det idag är en stor folksjukdom samt att de i den egna familjen varit drabbade av sjukdomen.

Hans Rausings far, Ruben Rausing, engagerade sig starkt för att hitta ett botemedel för sin hustrus cancersjukdom och var långt efter hennes bortgång aktiv i frågan. Han samarbetade och stöttade forskare och skrev också själv, år 1949, om sina hypoteser i en skrift han kallade Reflections on Cancer. Han stöttade också tidigt tanken på bildandet av det som i dag är Cancerfonden.

Kort om Märit och Hans Rausings initiativ mot bröstcancer

För att framgångsrikt förebygga, upptäcka och behandla en sjukdom måste man veta vilka faktorer som leder till insjuknande. Man känner idag till ett flertal faktorer som påverkar risken för att senare i livet insjukna i bröstcancer, exempelvis antal barn, ålder vid första barnets födelse, amning, användandet av hormonersättningsmedel, fysisk aktivitet och alkoholintag. Genom tvillingstudier och studier av individer med flera cancerfall i släkten står det klart att det finns en ärftlig orsak till bröstcancer. Forskarsamhället känner dock bara till ett fåtal av de arvsanlag (gener) som ger upphov till bröstcancer. Mycket mer forskning krävs för att kartlägga alla de genetiska förändringar som bidrar till risken att insjukna i bröstcancer.

En faktor som idag inte används för att beräkna risken att insjukna i bröstcancer är bröstens täthet. Tätheten mäts på mammografibilder och utgörs av bindväv och körtelvävnad: Ju mer bindväv och körtelvävnad, ju högre risk för bröstcancer. En kvinna med täta bröst efter klimakteriet har en 4-6 gånger högre risk att insjukna än en kvinna med icke-täta bröst.

Karolinska Institutet har unika möjligheter att framgångsrikt genomföra det storskaliga forskningsprojektet Märit och Hans Rausings initiativ mot bröstcancer. Karolinska Institutet besitter inte bara världsledande expertis inom bröstcancer, utan har också genom sina biobanker tillgång till blod och vävnad från ett stort antal bröstcancerpatienter. Detta internationellt unika material ger forskarna möjlighet att i detalj studera vilka faktorer som är kritiska för sjukdomsförloppet och därmed avgörande för att förebygga, upptäcka och behandla sjukdomen.

För ytterligare information, kontakta: