Publicerad: 2008-11-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Stöd från arbetsgivaren viktigt vid bröstcancer

De flesta kvinnor som i arbetsför ålder behandlas för bröstcancer återgår till arbetet, visar en avhandling från Karolinska Institutet. Kvinnor som inte återgår till arbetet har ofta upplevt ett bristande stöd från sin arbetsgivare.

Kuratorn Aina Johnsson undersöker i sin doktorsavhandling hur vägen tillbaka till arbetet efter bröstcancer påverkas av en rad faktorer, såsom behandlingstyp, arbetsförhållanden och den egna inställningen till sjukdomen. Studierna bygger på enkätundersökningar med 372 kvinnor och djupintervjuer med 16 kvinnor som alla har behandlats för bröstcancer.

Av de kvinnor som opererats för bröstcancer hade 83 procent återgått till arbete tio månader senare. Av intervjuerna framgick att kvinnor som snabbt återgått till arbetet hade upplevt mer uppmuntran och stöd från sina arbetsgivare under sjukskrivningsperioden, jämfört med dem som fortfarande var sjukskrivna. Under den tidsperiod som avhandlingen undersöker hade arbetsgivaren enligt lag huvudansvaret för rehabiliteringen av de anställda.

Av de 17 kvinnor som fortfarande var sjukskrivna efter tio månader hade mer än hälften inte ens kontaktats av arbetsgivaren för en diskussion om återgång i arbete. Det är tydligt att arbetsgivarna har brustit i sitt ansvar i de fallen, säger Aina Johnsson.

Kvinnor som inte hade återgått till arbetet upplevde i större utsträckning höga krav på sin arbetsplats. De hade också en mer negativ bild av utsikterna att klara ut den situationen de hamnat i jämfört med dem som hade återgått till arbetet. Sociodemografiska faktorer som ålder, utbildning och familjesituation hade däremot ingen betydelse för hur snabbt man återgick till arbete.

Avhandlingen visar också att typen av behandling är av stor betydelse för rehabiliteringsprocessen. Cytostatikabehandling och operation i armhålan fördröjde exempelvis återgången till arbete, medan kvinnor som endast genomgått mindre operationer återgick snabbare till arbetet.

- Men det är viktigt att inse att andra saker än behandling och de biomedicinska aspekterna av sjukdomen har betydelse. Vi behöver bli bättre inom sjukvården på att identifiera och hjälpa kvinnor som av olika anledningar löper stor risk att hamna i långtidssjukskrivning, säger Aina Johnsson.

Doktorsavhandling:

The rehabilitation process after breast cancer diagnosis Factors of importance for return to work, Aina Johnsson, Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Disputation sker den 14 november. Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting, Cancer och Trafikskadades Riksförbund, Cancer och allergifonden, Brunetti-Jacovones gåvofond, Cancerföreningen i Stockholm och Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

För mer information, kontakta: