Publicerad: 2013-07-01 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 13:35

Startklart för nytt toxikologiskt forskningsinstitut i Södertälje

Sveriges tio största universitet skapar tillsammans ett nationellt akademiskt centrum för toxikologisk forskning inom ramen för SweTox, som förläggs till AstraZenecas tidigare lokaler utanför Södertälje. Karolinska Institutet bidrar med 50 miljoner kronor och ansvarar för att samordna centret.

Det är Länsstyrelsen som tagit initiativ till Swedish Toxicology Institute, SweTox. Där samlas både akademisk och kommersiell verksamhet för forskning och arbete med läkemedels- och kemikaliesäkerhet.

AstraZenecas har överlåtit sin anläggning för läkemedelsutveckling och toxikologiska analyser i Gärtuna till Acturum, ett bolag som samägs Peab och Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag FAM. Där finns redan en stor del av de resurser som behövs för att skapa en nationell plattform för toxikologisk forskning. Karolinska Institutet kommer att finansiera uppbyggnaden av den akademiska delen av SweTox med totalt 50 miljoner kronor under fem år, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med ett infrastrukturanslag till Karolinska Institutet om 35 miljoner kronor för toxikologisk verksamhet. Forskningsrådet Formas satsar totalt 50 miljoner kronor i stöd till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut som vill förlägga verksamhet till SweTox.

Säkerhetsbedömning av kemikalier kräver kunskaper inom en rad vetenskapliga discipliner, till exempel biokemi, analytisk kemi, farmakologi och toxikologi. Verksamhet, lokaler utrustning och kompetens i Gärtuna kompletterar den toxikologiska forskning som idag bedrivs inom akademin och blir en viktig gemensam resurs för forskare på flera svenska universitet. Karolinska Institutets tidigare rektor Harriet Wallberg-Henriksson ansvarar för att samordna SweTox med KI, KTH, Chalmers, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Även Stockholms läns landsting har visat intresse för att delta.

- Den här satsningen är ett sätt att ta tillvara de unika förutsättning som Sverige har för målinriktad toxikologisk forskning inom läkemedelsutveckling och miljötoxikologi, säger professor Harriet Wallberg-Henriksson som leder de tio universitetens samordning. SweTox blir ett mycket viktigt komplement till de stora satsningar som görs på grundforskning inom life science och läkemedelsutveckling.

Den kommersiella verksamheten vid SweTox föreslås handla om tester och säkerhetsbedömningar för kemikalie- och läkemedelsindustrins räkning. Forskningen kommer till exempel att inriktas på människors hälsa samt kemikaliers påverkan på djur och natur, så kallad ekotoxikologi.