Publicerad: 2012-01-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Start för Kvalitetsregistercentrum Stockholm

[NYHET 2011-12-28] Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) har undertecknat ett samarbetsavtal för ett kvalitetsregistercentrum i Stockholm. Därmed förstärks arbetet med att utveckla vårdens kvalitet och forskningen inom hälso- och sjukvårdsområdet ytterligare.

Foto: Ola Danielsson

Inrättandet av Kvalitetsregistercentrum Stockholm innebär en betydande satsning på utveckling och användning av kvalitetsregister i hälso- och sjukvård och forskning. Centrumet främsta uppgifter är att stödja registerhållare att utveckla kvalitetsregister så att de blir ett stöd i mötet mellan vårdpersonal och patienter och att data från registren kan generera ny kunskap genom forskning. SLL:s förvaltningar är idag huvudmän för 26 nationella kvalitetsregister och ett stort antal regionala register.

Kvalitetsregistercentrum Stockholm kommer att erbjuda befintliga och nya registerhållare kompetent, relevant och snabb service. Centrumet ska vara en resurs i både juridiska och tekniska frågor, men även stödja arbetet med att starta nya och utveckla befintliga kvalitetsregister.

Bland annat kommer centrumet att arbeta för att:

- de som arbetar i vården ska använda kvalitetsregistren för att arbeta med ständiga förbättringar av sina verksamheter

- patientnyttan med kvalitetsregistren blir tydlig med tillgången till nya informationsverktyg, vilket kommer hjälpa patienter med kroniska sjukdomar att använda registren för att förbättra sin hälsa

- dela och sprida kunskap och erfarenheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

I Sverige finns idag fler än 100 nationella kvalitetsregister. Under senare tid har det upprättats regionala registercentrum, för att underlätta registerhållarnas arbete, till vilka registren kan ansluta sig. Med det nya centrumet i Stockholm finns nu sju stycken kvalitetsregistercentrum i Sverige.

Samverkansavtalet undertecknades av rektorn för Karolinska Institutet, Harriet Wallberg-Henriksson och Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.