Publicerad: 2022-06-21 09:00 | Uppdaterad: 2022-06-21 09:00

Spädbarn som utsätts för luftföroreningar riskerar försämrad lungfunktion tidigt i livet

Spädbarn

Spädbarn boende på adresser i Stockholm med förhöjda halter av luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder. Tidigare forskning har visat att exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden inverkar negativt på lungfunktionen hos barn, ungdomar och unga vuxna men denna studie är den första som visar liknande samband redan hos spädbarn. Resultaten talar för att ytterligare åtgärder krävs för att sänka halterna av luftföroreningar i våra tätorter.

Studien inkluderade 177 spädbarn i Stockholm som följdes med enkäter till föräldrarna efter födseln och därefter med mätning av barnens lungfunktion vid ca sex månaders ålder. Utomhuskoncentrationer av inandningsbara partiklar av olika storlek (PM2.5 och PM10) och kvävedioxid (NO2) beräknades för barnens bostadsadresser från födseln till lungfunktionsundersökningen. Vägtrafiken utgjorde den viktigaste källan till skillnaderna i luftföroreningsexponering mellan barnen. Samband studerades mellan exponering för luftföroreningar sedan födseln och lungfunktion vid sex månaders ålder.

Resultaten visar att de barn som varit mest utsatta för luftföroreningar hade en lägre lungfunktion vid sex månaders ålder i relation till samtliga tre luftföroreningar (PM2.5, PM10 och NO2) som ingick i analyserna. Lungfunktionsmått associerade med både luftvägsdiameter och lungvolym var negativt påverkade av exponering för luftföroreningar. Lungfunktionsnedsättningen motsvarande en genomsnittlig sänkning av den forcerade utandningsvolymen under en halv sekund (FEV0.5) på ca 9 ml och total utandningsvolym (FVC) på ca 10 ml per interkvartil ökning av luftföroreningsnivån, bägge motsvarande ca 5 % av medelvärdet för alla barn i studien. På grund av korrelation i exponering för de tre luftföroreningarna var det inte möjligt att i detalj utröna effekten av var och en av dem.

”Vår studie bidrar till att etablera luftföroreningar som en riskfaktor för försämrad lungfunktion redan under spädbarnstiden när lungorna fortfarande är under utveckling”, säger Björn Lundberg, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset, Karolinska Institutet (KI SÖS). ”Resultaten indikerar att den negativa lungfunktionspåverkan senare under barndomen, som i tidigare studier knutits till exponering för luftföroreningar, uppstår redan tidigt i livet.”

”Luftföroreningsnivåerna i Stockholm är jämförelsevis låga i ett internationellt perspektiv, och det är alarmerande att även dessa nivåer förefaller ha en negativ lungfunktionspåverkan på spädbarn”, säger Göran Pershagen, professor vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet. ”Sammantaget med annan nytillkommen forskning talar våra resultat för att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att sänka halterna av luftföroreningar i våra tätorter."

Studien har genomförts i samarbete mellan IMM, KI SÖS, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samt SLB-Analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. Den publiceras i Acta Paediatrica och är finansierad av Vetenskapsrådet, FORMAS, Hjärt-Lungfonden och AbbVie.

Länk till artikel: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.16412

Ytterligare information om studien

Björn Lundberg

Barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Göran Pershagen

Professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm