Publicerad: 2018-10-09 13:57 | Uppdaterad: 2024-04-04 14:00

Söker mekanismerna bakom kronisk lungsjukdom

Kronisk bronkit och KOL orsakar många dödsfall och mycket lidande globalt. Lena Palmberg har utvecklat modeller av lungvävnad för att förstå vad som händer i kroppen när dessa sjukdomar uppstår. Målet är att bidra till nya behandlingar.

Portrait of Lena Palmberg.
Lena Palmberg, foto: Ulf Sirborn.

Vad forskar du om?

– Jag forskar framför allt om mekanismerna bakom kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det är svåra sjukdomar som drabbar många miljoner människor och som ännu inte går att bota. KOL håller på att bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Vårt mål på lång sikt är att genom bättre förståelse av mekanismerna lägga grunden för effektiva framtida behandlingar. Vår forskning bidrar också med ny kunskap om miljöfaktorer som orsakar dessa sjukdomar, som luftföroreningar, biomassförbränning, djurhållning och rökning. Ett högaktuellt område är e-cigarretter, där är behovet av forskning om hälsorisker mycket stort.

Hur forskar du om detta?

– Vi har de senaste åren utvecklat avancerade modeller i labbet där vi bygger upp en komplex lungmodellmed hjälp av nyisolerade humana lungceller. Modellerna blir mycket lika riktig vävnad, med fungerande slemproduktion och till och med aktiva flimmerhår. Nu har vi börjat använda dem för att studera i detalj vad som händer när luftrör och lungblåsor exponeras för olika gaser och partiklar.

Att fortsätta utveckla modellerna för olika ändamål har med tiden blivit ett eget forskningsspår. Inte minst skulle de kunna spela en viktig roll i läkemedelsutveckling och ersätta många djurförsök, av både kvalitets- och etiska skäl. Vi har även ett nära samarbete med lungläkare vid flera sjukhus och analyserar mycket patientmaterial.

Vad har de nya modellerna lett till hittills?

– Våra inledande studier i dem har gjort att vi fått upp ögonen för hur viktigt samspelet mellan immunförsvarets makrofager och andra celler är för inflammation i luftrören. Vi går nu vidare och studerar detta i större detalj. Modellerna har dessutom mötts med stort intresse i omvärlden, vilket öppnat för nya intressanta samarbeten. Nu förbereder vi en ansökan tillsammans med European Space Agency, ESA, där vi ska undersöka mån- och Marsdamms giftighet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2018.

Om Lena Palmberg

Professor i toxikologi vid Institutet för miljömedicin

Lena Palmberg är född i Stockholm 1960. Hon har läst medicin vid KI med examen 1988, och disputerade i cell- och molekylärbiologi vid samma lärosäte 1991. Hon forskade vid Arbetslivsinstitutet 1991-2001, och blev docent 2000 vid KI. Sedan 2002 har Palmberg varit verksam vid IMM, KI. Där är hon idag chef för enheten för arbetsmiljötoxikologi samt studierektor för forskarutbildningen. Hon är också ordförande för KI:s disputationskommitté.

Palmberg har deltagit vid riskbedömning och gränsvärdessättning, som medlem i nationella kriteriegruppen och numera med uppdrag från Nordiska Expertgruppen. Lena Palmberg har anställts som professor i toxikologi vid Karolinska Institutet från 1 september 2018.

 

Se en film