Publicerad: 2024-04-19 10:59 | Uppdaterad: 2024-04-19 10:59

SOF utlysning 2024 - Utlysning av projektbidrag för odontologisk forskning

I labbet.
Franziska Hetrodt and Daniel Manoil in the lab. Foto: Storyboard Film & Television AB

Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Styrgruppen KI/Region Stockholm för odontologisk forskning (SOF) utlyser nu medel för klinisk odontologisk forskning.

Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas för kliniskt inriktade projekt inom samtliga odontologiska områden och är avsedda för forskning som genomförs i Stockholms län. SOF stödjer projekt som riktar sig mot grundläggande behov inom oral sjukvård och visar potential för samhälleliga och nationella hälsoeffekter. Projekt som samarbetar med starka forskningsmiljöer och som involverar doktorander och postdoktorer uppmuntras.

Behörighetskrav

För att vara behörig att ansökan om SOF projektbidrag måste projektet inkludera ett samarbete mellan institutionen för odontologi (IO), KI och annan odontologisk vårdgivare i Stockholms län. För att uppfylla kravet på ett samarbete behöver forskare från IO och från en odontologisk vårdgivare aktivt bidra till planering, genomförande och analys av resultat. Huvudsökande måste var anknuten till IO, KI eftersom SOFprojektmedel administreras av institutionen. Om det inte föreligger ett verkligt samarbete enligt ovan angivna villkor är ansökan inte behörig och kommer inte att bedömas.

Huvudsökande skall ha disputerat och vara projektledare för en projektgrupp. Medsökande är den eller de personer (max 2 personer) som tillsammans med projektledaren svarar för planering och genomförande av projektet. Samtliga medsökande ska bidra vetenskapligt till projektet och vara tillfrågade om att delta i ansökan. Projektgruppen och de olika medsökandes roller ska tydligt beskrivas.

Anslagsperiod

Stöd kan utgå för period upp till tre år (2025-2027). Dispositionstid för beviljade medel är kalenderåret för respektive år som medel beviljats. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från 1 januari för varje anslagsår och måste förbrukas under det innevarande året.

Bidraget omfattar projektrelaterade kostnader, exempelvis löner, resor (inklusive vistelser vid forskningsanläggningar), publiceringskostnader, mindre utrustning.

2,5 miljoner kronor/år finns att söka och varje projekt kan maximalt söka och erhålla 500 000 kronor/år.

För övriga upplysningar, v.g. kontakta professor Bodil Lund, Karolinska Institutet, bodil.lund@ki.se

Regler för ansökan

Ansökningshandlingarna skall i sin helhet vara skrivna på engelska då granskning även sker av internationella bedömare. Ansökan görs i ansökningsportalen Researchweb.

Ansökningsperioden startar 8 april 2024 och en fullständig ansökan måste inkomma innan den 2 juni 2024 kl. 24.00. Ansökningar inkomna efter deadline behandlas inte.

Besked om tilldelning sker i september 2024.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Inga kompletteringar efter ansökningstidens slut kommer att godkännas.

Endast en projektansökan kan lämnas in per ansökningstillfälle och huvudsökande kan endast inneha projektbidrag för ett projekt i taget. Huvudsökande kan dock vara medsökande i andra ansökningar.

Det är viktigt att villkoren för det sökta anslaget uppfylls och att du följer instruktionerna eftersom det i annat fall kan vägas in i bedömningen.

Ansökan är en allmän handling som är offentlig om den inte omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansökan till etikprövningsnämnden/myndigheten måste vara godkänd för att beviljade medel ska betalas ut.

Anvisningar till ansökan

Registrera ansökan

 • Registrera din ansökan i Researchweb.

Om du inte redan har ett befintligt konto hos Researchweb ska du börja med att skapa ett konto:

 • Klicka "Logga in" längst upp på sidan. Välj sedan "Skapa ny användare" och följ vidare instruktioner.
 • Fyll i din CV

Tips: Ändra språk till ”English” (övre menyn). Annars kommer vissa menyer visas på svenska.

 • Fullständiga instruktioner för utlysningen kan laddas ner på startsidan under ”Nyheter”. Klicka på ”Ansök här” för att skapa en ny ansökan. Välj sedan SOF project grant 2025-2027” och sedan antingen junior eller senior. Välj “junior” om det är mindre än 10 år sedan du disputerade (räknat från disputationsdag till sista ansökningsdag). Tid för föräldraledighet, sjukskrivning och specialisttjänstgöring kan avräknas och anges vid behov i ansökan under CV för huvudsökande.
 • En sida med information om utlysningen visas. Även här kan du ladda ner fullständiga instruktioner. Välj ”Fortsätt”
 • Fyll i formulärets olika delar. Du är huvudsökande/”project leader”.

Basic information (Grundläggande information)

 • Date for PhD defence/dissertation date: Lägg in datum, månad och år för din disputation. Eventuell tid från forskning anges under CV för huvudsökande.
 • ENDAST FÖR JR SÖKANDE: Time deducted from research. Ange hur många månader du varit föräldraledig, sjukskriven eller varit ledig för specialisttjänstgöring. Specificera tiden i CV för huvudsökande.
 • Project title (Projekttitel): Det ska framgå av projekttiteln vad projektet går ut på och titeln ska vara begriplig även för personer som inte är insatta i ämnet.
 • Applicant’s affiliation and address: Fyll i information om din avdelning/ enhet/klinik/eller motsvarande, som ska administrera projektet. Fyll även i postadressen.
 • Requested for project grant: Summan fylls i automatiskt när du har fyllt i budgeten. Lämna därför tomt tills vidare. Maximalt belopp att ansöka om är 500 000 kr per år.
 • Ethical vetting (Etikprövning): Ange om ansökan till Etikprövningsmyndigheten är gjord eller planeras. Ange diarienummer på ev. beslut.
 • Approval by head of unit/clinic: Intyga/markera att berörd verksamhetschef eller motsvarande godkänt projektansökan. Fyll i namn på chef.

A. Research program (Forskningsprogram, max totalt 26 500 tecken)

 • Project summary (Vetenskaplig sammanfattning, max 2500 tecken): Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv sammanfattningen så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.
 • Purpose and aim (Målsättning och hypotes): Formulera det övergripande målet för projektet och den/de hypoteser som ska prövas.
 • Background (Områdesöversikt): Beskriv din egen och andras forskning samt tidigare resultat inom forskningsområdet
 • Project description (Projektplan): Beskriv projektets design, val av metod, vilka data som ska användas, hur datainsamlingen kommer att utföras samt principer och metoder för databearbetning och analys. Ange en övergripande tidplan för projektet.
 • Significance (Betydelse av uppnådda resultat): Beskriv betydelsen av förväntade resultat för patienter och samhälle samt klinisk relevans. Hur tillämpbart är resultatet och hur ser den tänkta processen för överföring av vetenskapliga rön till klinisk praxis ut? Tillåter projektets utformning att man kan dra slutsatser som är applicerbara på en bredare patientpopulation än den i projektet ingående patientgruppen? Kan resultaten tillämpas på kliniskt angränsade områden/sjukdomar?
 • Preliminary findings (Preliminära resultat): Presentera dina egna försök, eventuella förarbeten och preliminära resultat inom området. Det ska framgå om projektet bygger på tidigare avslutade projekt och en beskrivning av hur de hänger samman.
 • References (Referenser): Ange nyckelreferenser som har relevans för forskningsprojektet/ansökan.

B. Collaboration with other care givers and patients (Samverkan med annan vårdgivare och patienter, max 2000 tecken)

 • Presentera forskningsgruppens medlemmar och deras roller: Beskriv forskningsgruppen och det planerade samarbetet mellan Institutionen för odontologi och annan odontologisk vårdgivare i Stockholms län. Beskriv tydligt rollfördelningen mellan projektets deltagare (namn, yrke, arbetsplats och anställning). På vilket sätt tillvaratas deltagarnas vetenskapliga kompetens? Endast samverkansprojekt som aktivt involverar forskare från både institutionen för odontologi och annan odontologisk vårdgivare är behöriga att ansöka om SOF projektanslag.
 • Patientmedverkan och patient perspektiv: SOF stödjer patientperspektiv i forskning. Beskriv hur brukar-/patientperspektiv inkluderas i projektet.

C. Budget, resources

 • Budget: Fyll i budgeten för projektet. Lönekostnader ska inkludera lönekostnadspåslag (LKP). Ange övriga kostnader. Specificera kostnader som hänförs till IO och de som hänförs till annan vårdgivare (för huvud- och medsökande). Det finns rutor för löner och andra kostnader. Vid behov kan fler kostnader specificeras per ruta och då anges summan för kostnaderna. Addera kostnader per år och beräkna INDI. Den totala årliga kostnaden summeras automatiskt och överförs till ”Requested for project grant”.
 • Resources: Ange även andra finansieringskällor för projektet samt erhållna medel för andra projekt de senaste fem åren.
 • Motivate budget: Motivera kort kostnaderna i budget.

D. Research environment/infrastructure (Budget, resurser, forskningsmiljö/infrastruktur)

 • Ge en kortfattad beskrivning av forskningsmiljön/infrastrukturen där projektet ska bedrivas.

CV for main applicant/project leader (CV för huvudsökande)

Kort CV med följande innehåll:

 • Utbildning och akademiska titlar: Grundexamen (år)
  Grundutbildning (år, universitet)
  Specialistkompetens (år, specialitet)
  Doktorsexamen (år, universitet)
  Postdoktor-/forskartjänster (år, universitet)
  Docentkompetens (år, universitet, ämne)
 • Nuvarande anställning, andel forskning i anställningen, ev. kombinationsanställning
 • Handledarskap (pågående och avslutade, namn/år för examen/registrering)
 • Uppehåll i forskningen
 • Övrigt av betydelse för ansökan
 • Publikationer. Totalt antal originalarbeten, originalarbeten (publicerade/accepterade) för 2018-2023, översiktsartiklar och bokkapitel för 2018-2023.

Co-applicant’s CV (Medsökandes-CV)

 • Klicka på ”Edit coworker” och sedan ”Add coworker”
 • Sök efter medsökande genom deras e-postadress. När medsökande är tillagd får de en inbjudan att acceptera deltagande i ansökan.
 • Medsökande måste ha skapat ett personkort i systemet för att kunna läggas till som medsökande i ansökan. Om inte, kontaktar du och ber denne att skapa ett.
 • När medsökande har godkänt inbjudan ska hen lämna kortfattade uppgifter avseende CV och vetenskapliga meriter för medsökande under rubrikerna.
 • Medsökande listar de fem för projektet mest relevant originalartiklarna 2018-2023.

Beredningsarbetet

Jävsregler, i enlighet med Karolinska Institutets riktlinjer om jäv tillämpas vid berednings-och bedömningsarbetet för att garantera en opartisk hantering.

Ansökan granskas av externa bedömare. Gruppen leds av en ordförande som sammanställer och rangordnar de sökande varefter styrgruppen för odontologisk forskning fattar beslut. Bedömargruppen kan adjungera ytterligare bedömare om de anser att de saknar kompetens att bedöma en ansökan.

Ansökan granskas och bedöms enligt följande kriterier:

 • Projektets kliniska frågeställning
 • Metod och vetenskaplig kvalitet – fokus på nytänkande och originalitet
 • Kompetens och genomförbarhet
 • Patientmedverkan och patientnytta (utslagsgivande)

Granskarna uppmanas att se till hela projektgruppens kompetens och inte bara huvudsökandes meriter vid bedömning av ansökan.

Medelpoängen för varje bedömningskriterium beräknas. Ansökningarna rankas enligt den totala poängen som är summan av medeltalet för samtliga bedömningskriterier. Juniora sökande (upp till 10 år efter disputation) tilldelas två extra poäng till den totala poängen.

Mer information om bedömningskriterier, bedömningsprocessen samt namn på externa granskare finns i dokumentet ”SOF Reviewer Guidance 2024”.

Tidplan 2024

Ansökningsperioden börjar 8 april
Sista ansökningsdag 2 juni, kl24:00
Behörighetsgranskning 3 till 7 juni
Sakkunniggranskning 15 juni till 15 augusti
Beslut av SOF styrgrupp september

 

Teknisk support

Support ges fram till klockan 15:00 den 31 maj.

support@researchweb.org

SOF Reviewer Guidance