Publicerad: 2013-05-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Skolmaten kartläggs nationellt

[NYHET 2011-03-29] Den här veckan får utvalda skolor i 188 av Sveriges kommuner tillgång till webbverktyget SkolmatSverige för att mäta skolmatens näringsriktighet och kvalitet. Det är den första nationella studien i sitt slag. Till hösten lanseras verktyget till samtliga skolor i landet.

Foto: Wikimedia Commons

Från den 1 juli 2011 kräver skollagen att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. SkolmatSveriges verktyg, som utvecklats och drivs av forskare vid Karolinska Institutet, kommer därmed att bli en hjälp för skolor och kommuner att följa de nya lagkraven på maten i skolan. Verktyget är kommersiellt obundet och ska ge stöd när det gäller att bedöma och utveckla kvaliteten på skolmåltiderna inom områdena näring, säkerhet, miljöpåverkan, service/pedagogik, organisation/styrning.

De 429 skolorna som nu tillfrågas om att testa webbverktyget är slumpmässigt utvalda och spridda i hela landet. Förutom att dokumentera svensk skolmat 2011, samlas även skolornas synpunkter på verktyget in. Detta kommer användas för att vidareutveckla verktyget inför lanseringen för landets alla skolor hösten 2011 på www.skolmatsverige.se.

Verktyget SkolmatSverige kan användas av både tillagnings- och mottagningskök. Det ger även skolans elever och personal möjlighet att ge åsikter om skolmaten. Verktyget skapar en resultatrapport till skolan som skall kunna användas för att utveckla måltidsverksamheten och som dokumentation gentemot myndigheter, föräldrar och elever. Verktyget kommer att möjliggöra jämförelser över tid av den egna skolmatskvaliteten på skolan och jämförelser med andra skolor och kommuner. Skolornas resultat kommer också ligga till grund för uppföljning och forskning kring skolmatskvalitet generellt.

SkolmatSverige har utvecklats vid Karolinska Institutet, i samarbete med bland annat Kost och Näring, NCFF, Skolinspektionen, Livsmedelsverket, kökschefer och kostchefer från hela landet. Projektet finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting, Statens Folkhälsoinstitut, Jordbruksverket och Stockholms Läns Landsting.

Kontaktpersoner: