Publicerad: 2010-06-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-03-19 17:27

Sjukskrivning problematisk arbetsuppgift för många läkare

Hantering av sjukskrivningsärenden är en mycket vanlig arbetsuppgift bland läkare inom ett flertal olika vårdverksamheter. Men arbetet med att sjukskriva patienter upplevs ofta som problematiskt och varannan läkare anser sig behöva mer kompetens inom området. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Studierna i doktorsavhandlingen baseras på data från en enkät till läkare om hur de ser på sitt arbete med sjukskrivningsärenden. År 2004 skickades enkäten till 7 665 läkare i Stockholms och Östergötlands län, och år 2008 skickades den till alla 36 898 yrkesverksamma läkare i Sverige. Svarsfrekvensen var 71 procent respektive 61 procent. Tidigare forskning om läkares arbete med sjukskrivning har vanligen fokuserat enbart på vårdcentralsläkare men i det aktuella projektet har alla grupper av läkare tagits med.

Resultaten visar att två tredjedelar av läkarna i Sverige har sjukskrivningsärenden och att en majoritet av dessa har det minst en gång i veckan. Många av de tillfrågade läkarna rapporterar också att de upplever sjukskrivningshanteringen som problematisk. Det fanns dock stora skillnader mellan olika verksamhetsområden.

Svårigheter bedöma arbetsförmåga

Vårdcentralsläkarna var den grupp som oftast tyckte att arbetet med sjukskrivningsärenden kunde vara problematiskt. Detta trots att den största andelen läkare med hög frekvens av sjukskrivningsärenden fanns inom andra verksamhetsområden, exempelvis inom ortopedin. Bland kirurger och internmedicinare var andelen som tyckte att sjukskrivningar är problematiskt låg.

– Vanliga svårigheter som läkarna upplevde var att bedöma patienters arbetsförmåga, optimal sjukskrivningslängd och sjukskrivningsgrad samt att hantera konflikter med patienter kring dessa frågor. Även bedömningen när det gäller förlängning av sjukskrivningar som andra läkare påbörjat ansågs vara problematisk och en stor andel efterfrågade bättre kunskaper kring olika aktörers roller i sjukförsäkringssystemet, säger Anna Löfgren, folkhälsovetare och nybliven medicine doktor.

Bara var femte läkare ansåg att deras grundutbildning hade hjälpt dem mycket eller ganska mycket att utveckla sin kompetens avseende sjukskrivningsärenden. Däremot svarade över hälften att de lärt sig mer genom kontakter med kollegor och patienter. Enligt Anna Löfgren bör resultaten ses som en signal till beslutsfattare inom orådet att fokusera mer på kvalitetssäkring och kompetensutveckling för läkare kring sjukskrivning. Disputation sker den 2 juni 2010 vid sektionen för försäkringsmedicin, institutionen för klinisk neurovetenskap. Huvudhandledare har varit professor Kristina Alexanderson.

Doktorsavhandling

Physicians' Sickness Certification Practices; Frequency, Problems, and Learning
Anna Löfgren
Karolinska Institutet (2010), ISBN: 978-91-7409-920-1