Publicerad: 2014-02-19 12:58 | Uppdaterad: 2014-02-20 15:59

Sjuksköterskeexamen får betyget hög kvalitet

Sjuksköterskeexamen vid Karolinska Institutet får betyget hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets sjuksköterskeutbildningar. Det är ett välkommet besked efter det stora reformarbete som genomförts på sjuksköterskerskeutbildningen, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning.

– Jag tycker det är glädjande att vi håller hög kvalitet från att ha varit ifrågasatta. Det har gjorts ett enormt arbete på KI för att höja kvaliteten inom programmet, säger Jan-Olov Höög.

Eva Broberger, programdirektor, håller med.

– Jag är väldigt nöjd. Det finns ingen negativ kritik i utvärderingen och betyget visar att vi är på rätt väg, säger hon.

KI:s sjuksköterskeexamen får det sammanlagda betyget hög kvalitet. Två av de sju utvärderade examensmålen får dessutom det högsta betyget; ”mycket hög kvalitet”. Det gäller till exempel studenternas kunskap i att planera, samordna och leda vårdarbetet.

– Det är jätteroligt, det är ett väldigt väsentligt mål eftersom sjuksköterskan ska vara en nyckelperson när det gäller att planera och leda hälsoarbetet, säger Eva Broberger.

Studenternas förmåga att hantera läkemedel ges också högsta betyg.

Utvärderingen pekar inte på någon tydlig brist eller svaghet i utbildningen. Men till grund för utvärderingen ligger, förutom studenternas examensarbeten, även intervjuer med studenter och lärare samt en självvärdering gjord av lärosätena. Och i arbetet med den framkom vissa saker som kan utvecklas, konstaterar Eva Broberger.

– Vi kan bli tydligare med våra bedömningskriterier vid examinationer. Vi har bland annat börjat arbeta med bedömningskriterier för varje lärandemål, inte bara en sammanlagd bedömning för hela examinationen, säger Eva Broberger.

I sin utvärdering har UKÄ har också bedömt utbildningar som leder till kandidatexamen inom omvårdnad. Även där får KI omdömet hög kvalitet.

Av 24 utvärderade sjuksköterskeutbildningar får två omdömet bristande kvalitet. Dessa uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning och om bristerna kvarstår efter UKÄs uppföljning om ett år riskerar lärosätena att förlora sitt examenstillstånd.

Det högsta omdömet, "mycket hög kvalitet", ges endast till en utbildning – sjuksköterskeexamen vid Malmö högskola.

Text: Sara Nilsson