Publicerad: 2016-11-24 14:49 | Uppdaterad: 2016-11-24 14:50

Sex KI-forskare får 56 miljoner kronor från Forte

Forte har fattat beslut om sexåriga programbidrag för finansiering av särskilt prioriterade forskningsområden. Tillsammans med Stockholms universitet var Karolinska Institutet det lärosäte som fick flest beviljade programbidrag – sex stycken.

Den 17 november fattade Fortes styrelse beslut om programbidrag som stöder starka forskningsmiljöer inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte har i denna utlysning satsat på fem prioriterade områden som forskningsrådet anser svara mot särskilda samhällsutmaningar: arbetslivets och arbetsmarknadens omdaning och utmaningar: alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), jämlika levnadsvillkor: migration och integration samt åldrande, befolkning och hälsa.

Sammanlagt delade Forte ut 23 programbidrag. Sex forskningsprogram från KI fick bidrag om minst tre miljoner kronor årligen under sex år. Projektledarna för forskningsprogrammen är:

Maria Albin vid Institutet för miljömedicin, som får 9 000 000 kronor för ”Ett hållbart nytt arbetsliv – trender, hälsoeffekter och styrmedel”.

Sven Andréasson vid institutionen för folkhälsovetenskap, som får 9 000 000 kronor för ”Alkohol och cannabis: interventionsforskning”.

Lena Borell vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som får 9 000 000 kronor för ”Vård och omsorg i framtiden – för äldre som bor hemma eller i ett vårdboende”.

Anna-Karin Danielsson vid institutionen för folkhälsovetenskap, som får 9 000 0000 kronor för ”Alkohol, tobak och droger: Från prediktorer till policy och praxis”.

Laura Fratiglioni vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som får 9 000 000 kronor för ”Att åldras genom livet: nya vägar till ett längre och friskare liv”.

Johan Fritzell vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som får 11 500 000 kronor för ”Det ojämlika livsloppet: betydelsen av familj och välfärdsstat”.

Bidragen avser de första tre åren. Därefter fattas nytt beslut om ytterligare tre års bidrag.