Skip to main content
Publicerad: 2019-10-30 16:45 | Uppdaterad: 2019-10-31 12:59

Satsning på kursplatser på forskarutbildningskurser för postdocs

Fakultetsnämnden avsätter extra medel för forskarutbildningskurser i budgeten för 2020 efter önskemål från KI postdoc association om fler platser på eftersökta kurser.

KI postdoc association har genomfört en enkät bland sina medlemmar och det är främst fler kursplatser på statistikkurser som efterfrågas.

–KI är Sveriges näst största universitet sett till antalet doktorander och störst sett till antal ”helårsdoktorander”. KI finansierar ca 250 forskarutbildningskurser per år, vilket är helt unikt i Sverige. KI:s ledning är eniga om att det är en viktig fråga för KI att även postdocs får optimala förutsättningar att ta del av vårt fantastiska kursutbud av forskarutbildningskurser. KI postdoc association har drivit den här frågan och det är glädjande att kunna meddela att KI ska satsa på detta, säger Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning.

–Det finns områden där vi har lärarkapacitetsproblem vilket är något vi måste arbeta med på längre sikt, men Kurs- och programkommittén räknar med att det blir fler kursplatser på några av de mest eftersökta allmänvetenskapliga kurserna redan nästa år. Den förändrade ersättningsmodellen för KI:s forskarutbildningsprogram kan också innebära att kurser som tidigare ställts in på grund av bristande doktorandunderlag kommer att kunna ges nästa år när KI-postdocs likställs med doktorander i ersättningsmodellen. Underlaget vi fått från KI postdoc association kommer vara värdefullt för Kurs- och programkommittén framgent, säger Erika Franzén, ordförande i Kurs- och programkommittén.

Förändrad ersättningsmodell för kursgivare

Sedan tidigare antas många KI-postdocs till forskarutbildningskurser i mån av plats. Kurser som anordnats av KI:s forskarutbildningsprogram har dock behövt ha ett minimiantal KI-doktorander per kurs för att få full ersättning från programmen vilket inför 2020 ändras till KI-doktorander eller KI-postdocs.

Generell information om forskarutbildningskurser vid KI