Publicerad: 2010-05-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet

[PRESSMEDDELANDE 2010-05-18] Ny forskning visar att det finns en tänkbar förklaring till samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Genom att studera receptorer i hjärnan har forskare vid Karolinska Institutet lyckats visa att dopaminsystemet hos friska högkreativa människor till viss del liknar det man ser hos schizofrena.

Fredrik UllénFoto: Carsten Dürer

Hög kreativ förmåga har visat sig vara något vanligare hos människor som har psykisk sjukdom i släkte och man har sett en koppling mellan kreativitet och något ökad risk för både schizofreni och bipolär sjukdom. Även vissa psykologiska drag, som förmåga att göra ovanliga- eller bisarra associationer, går igen hos både schizofrena och friska högkreativa människor. Och nu får sambandet mellan kreativitet och psykisk ohälsa ytterligare vetenskapligt stöd.

- Vi har studerat hjärnan och en viss sorts receptorer, så kallade dopamin D2-receptorer, och vi visar att dopaminsystemet hos friska högkreativa människor liknar det som finns hos schizofrena, säger docent Fredrik Ullén, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, vid Karolinska Institutet.

Exakt vilka mekanismer i hjärnan som ligger bakom dessa samband vet de fortfarande lite om, men Fredrik Ullén säger att en rimlig tanke är att funktionen hos system i hjärnan som använder dopamin är av betydelse, bland annat har gener för dopaminreceptorer visat sig vara kopplade till en förmåga av divergent tänkande. Med hjälp av divergenta psykologiska tester, där uppgiften är att hitta många olika lösningar på ett problem, har man i denna studie mätt friska människors kreativitet.

- Studien visar att högkreativa människor som lyckades bra på divergenta tester hade lägre täthet på dopamin D2-receptorer i hjärnområdet thalamus än vad lågkreativa hade. Även schizofrena har låg täthet av D2-receptorer i thalamus. Ett fynd som antyder en tänkbar orsak till kopplingen mellan psykisk sjukdom och kreativitet, säger Fredrik Ullén.

Thalamus är det område i hjärnan som fungerar som "reläcentral" där information filtreras innan den når områden i hjärnbarken, som bland annat används för tänkande och problemlösning.

- Färre D2-receptorer i thalamus ger förmodligen mindre filtrering av signaler och därigenom ett ökat informationsflöde från thalamus, säger Fredrik Ullén och berättar vidare att det i sin tur skulle kunna vara en mekanism som ligger bakom både friska högkreativa människors förmåga att se många ovanliga samband i en problemlösningssituation och de bisarra associationer man finner hos psykiskt sjuka.

Fredrik Ullén kommenterar även sina nya forskningsresultat med: "Thinking outside the box might be facilitated by having a somewhat less intact box", vilket fritt översatt skulle bli "Man har större möjligheter att tänka annorlunda om ramarna inte är så strikta".

Publikation:

örjan de Manzano, Simon Cervenka, Anke Karabanov, Lars Farde & Fredrik Ullén

Thinking Outside a Less Intact Box; Thalamic Dopamine D2 Receptor Densities Are Negatively Related to Psychometric Creativity in Healthy Individuals

PLoS ONE, online 17 May 2010

För ytterligare frågor, kontakta: