Publicerad: 2014-05-19 11:12 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:24

Så kan forskarutbildningen utvärderas

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ska utvärdera kvaliteten på de svenska forskarutbildningarna. Men hur ska utvärderingen gå till? Frågorna var många när det nationella mötet för forskarutbildning hölls på KI den 15 maj.

Den kommande utvärderingen av den svenska forskarutbildningen var huvudpunkten på programmet när representanter från de medicinska fakulteternas forskarutbildningar samlades på KI. Universitetskansler Lars Haikola var tillsammans med Jeanette Johansen, projektledare på Utvärderingsavdelningen, på plats för att berätta om den kommande utvärderingen.

UKÄ har i uppdrag från regeringen att utvärdera högre utbildning på alla nivåer och den senaste utvärderingen av forskarutbildningen gjordes år 2007. Exakt när nästa utvärdering sätter igång är inte klart. Arbetet befinner sig i ett tidigt skede och Lars Haikola berättade att UKÄ vill ta till sig synpunkter från lärosätena.

Jeanette Johansen berättade att fokus kommer att ligga på hur väl doktoranderna uppfyller målen för forskarutbildningen. Eftersom bedömningen inte kommer att ligga till grund för resursfördelning, lutar det åt att en tvågradig skala kommer att användas för omdömena. Antingen håller en forskarutbildning tillräckligt hög kvalitet, eller så gör den inte det. Syftet med utvärderingen är att säkerställa en miniminivå på landets forskarutbildningar.

Beskedet att UKÄ troligtvis inte kommer att granska några avhandlingar väckte många frågor bland forskarutbildningarnas representanter. En del menade att avhandlingen är slutprodukten av forskarutbildningen, och det enda som man kan vara någorlunda säker på att doktoranden har presterat själv. UKÄ menar att det skulle vara alltför resurskrävande, samt att avhandlingarna redan har granskats och godkänts vid disputationen.

Anders Gustafsson, dekanus för forskarutbildningen vid KI, har höga förväntningar på den kommande utvärderingen.

– Så som utvärderingen framställs nu tror jag att det blir bra och att utvärderingen kommer att belysa läget i svensk forskarutbildning, sa han efter diskussionen.

Under eftermiddagen diskuterades även två andra viktiga frågor som berör alla lärosäten, nämligen plagiatgranskning av avhandlingar och indragning av resurser för doktorander.

– På grund- och avancerad nivå granskas alla examensarbeten, projektarbeten, hemtentor och liknande med avseende på plagiering. Men den högsta akademiska examen plagiatgranskas inte och det tycker vi är en paradox och en svaghet, sa Anders Gustafsson.

Text: Karin Söderlund Leifler