Publicerad: 2016-09-26 11:34 | Uppdaterad: 2016-09-26 12:42

Så förebyggs hjärtsvikt vid typ 2 diabetes

Hjärtsvikt hos personer med kranskärlssjukdom och samtidig typ 2 diabetes kan förebyggas med effektiv behandling. Forskare vid Karolinska Institutet visar att patienter med typ 2 diabetes, som före sin hjärtsviktsdiagnos har genomgått ett kranskärlsingrepp, har bättre överlevnad på lång sikt. Artikeln, som bygger på en stor registerstudie, publiceras i Journal of American College of Cardiology.

För personer med typ 2 diabetes är hjärtsvikt vanligt och mer allvarligt än för andra, som inte har diabetes. Ofta, men inte alltid, beror hjärtsvikten på kranskärlssjukdom, som uppstått på grund av åderförkalkning av hjärtats kranskärl. För att förbättra hjärtmuskelns blodtillförsel kan personer med kranskärlssjukdom genomgå kranskärlsingrepp, antingen bypassoperationer eller kateterburen ballongvidgning. Enligt studien har ungefär varannan person som lider av typ 2 diabetes och samtidig kranskärlssjukdom behandlats med något av dessa ingrepp.
Tidigare har det varit osäkert vilken betydelse som dessa ingrepp har för patienter med typ 2 diabetes på lång sikt. Men genom att studera registerdata från drygt 35 000 patienter med hjärtsvikt, varav en fjärdedel hade typ 2 diabetes, kunde KI-forskarna se att risken att dö inom åtta år efter insjuknande i hjärtsvikt är betydligt högre om personen också är drabbad av typ 2 diabetes. Sämst prognos har de diabetespatienter som också led av kranskärlssjukdom. Men studien visar också att prognosen för långtidsöverlevnad ser bättre ut för dem som har genomgått kranskärlsingrepp innan hjärtsvikten utvecklades. Denna observation kvarstår även efter att hänsyn tagits till faktorer så som hög ålder eller andra sjukdomar, som kan ha påverkat beslutet att genomföra ett revaskulariserande ingrepp.

– Vår studie talar för att revaskulariserande kranskärlsingrepp kan vara av vikt för att förbättra prognosen. Ett ställningstagande till om detta är möjligt bör ske utan fördröjning hos alla patienter med kombinationen typ 2 diabetes och hjärtsvikt, säger Isabelle Johansson, doktorand vid institutionen för medicin.

Studien visade även att över 90 procent av patienterna med typ 2 diabetes har en eller flera andra sjukdomar som kan leda till hjärtsvikt, som till exempel högt blodtryck, KOL eller förmaksflimmer. Mot dessa sjukdomar finns effektiv behandling som förbättrar chanserna till ett långt liv.

– Större fokus bör läggas på att förebygga hjärtsviktutveckling hos patienter med typ 2 diabetes, säger Isabelle Johansson.

Resultatet bygger på en observationsstudie där kranskärlsingreppet inte var slumpvis fördelat och det föreligger därför osäkerhet när ingreppet gjorts i förhållande till hjärtsviktsdebut. Fynden behöver därför tolkas med viss försiktighet och bekräftas i framtida randomiserade studier.
Forskningen har finansierats av bland andra Hjärt-Lungfonden, Diabetesfonden och ALF-medel från Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet.

Publikation

”Prognostic Implications of Type 2 Diabetes Mellitus in Ischemic and nonischemic Heart Failure”
Isabelle Johansson, Ulf Dahlström, Magnus Edner, Per Näsman, Lars Rydén, Anna Norhammar
Journal of American College of Cardiology, online September 20 2016, doi: 10.1016/j.jacc.2016.06.061