Publicerad: 2021-05-18 11:21 | Uppdaterad: 2021-05-18 11:21

Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet

Christina Björklund vid IMM:s enhet för intervention och implementeringsforskning är en av författarna till de nya riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet som nu presenteras av myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Christina Björklund
Christina Björklund Foto: Erik Cronberg

Syftet med riktlinjerna är att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ge underlag för att stödja arbetsgivares förebyggande, åtgärdande och uppföljande arbete gällande kränkande särbehandling och mobbning.

Riktlinjerna riktar sig i huvudsak till företagshälsovården i Sverige men innehållet är också användbart för personal inom HR/arbetar med personalfrågor och för chefer och personal som arbetar med utvecklings- och arbetsmiljöfrågor. Dokumentet innehåller en genomgång av lagstiftningen, aktuellt forskningsläge och internationell ”best practice” samt praktiska rekommendationer.