Publicerad: 2023-12-20 15:58 | Uppdaterad: 2023-12-21 12:24

Rektor om fokusområdena: "Vi måste våga ta tag i de komplexa frågorna"

porträtt Annika Östman Wernerson
- Det finns inga enkla lösningar, då hade vi redan infört dem, säger Annika Östman Wernerson. Foto: Erik Flyg.

Under hösten 2023 presenterade universitetsledningen nio fokusområden för KI:s framtida utveckling, stora frågor som berör alla medarbetare och studenter vid KI.
– Vår medvetna strategi har varit att försöka lyssna in och förstå vad Karolinska Institutet behöver här och nu, säger rektor Annika Östman Wernerson.

Det finns lärdomar att dra från covid-19-pandemin, menar Annika Östman Wernerson, men också frågor som hamnat i skymundan och som nu behöver lyftas.

– Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med andra aktörer i samhället, för det som inte fungerar när det är lugn och ro kommer inte heller att göra det när det är kris. Särskilt viktig är vår relation till sjukvården och Region Stockholm, säger hon.

Fokusområdena utgår från KI:s vision och strategi 2030 och ska uppfylla KI:s vision; att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Om strategin beskriver helheten i vad KI vill uppnå, kan fokusområdena sägas vara mer av ett "hur". 

De berör till exempel ekonomi, resurstilldelning, kompetensförsörjning, utnyttjande av gemensamma resurser och lokaler och KI:s verksamhetsstöd. En omvärld i förändring ställer högre krav på säkerhetsarbete och ett arbete för KI:s synlighet och relevans i samhället.

Upplever samma typ av problem

De nio fokusområdena har växt fram under öppna dialogmöten, seminarier med prefekter och administrativa chefer, fakultetsnämnden, fakultetsråd och möten med studenter som universitetsledningen har haft under sina första månader. Annika Östman Wernerson tillträdde som rektor i mars, det gjorde också prorektor Martin Bergö, och i april började universitetsdirektör Veronika Sundström. 

Bilden som KI:s nya ledning fick med sig från alla möten var så samstämmig att Annika Östman Wernerson blev förvånad. Många medarbetare på KI upplever samma typ av problem. 

– Det handlar bland annat om hur KI kan få en mer effektiv styrning med högre kvalitet på beslut och ett väl fungerande flöde av information, från KI:s rådgivande och beslutande strukturer till institutioner och medarbetare, säger hon.

Lika viktigt är en fungerande återrapportering från institutionerna till ledningen, både kring utmaningar i verksamheterna och sådant som fungerar bra.

– Vi måste se till att rätt personer sitter med i rätt sammanhang och behöver arbeta mer proaktivt så att vi slipper lösa samma typ av problem gång på gång. Då krävs att vi är bra på att lyssna på våra medarbetare och förstår deras utmaningar. Vi behöver också gå från ord till handling och vara en tydlig ledning, säger Annika Östman Wernerson.

Inga enkla lösningar

Fokusområdena beskriver det KI behöver arbeta med för en robust verksamhet med hållbara institutioner och nöjda medarbetare även i framtiden. Det ska ge en stark och bra grund så att Karolinska Institutet kan leverera en god kvalitet på forskning och utbildning och fortsätta vara en viktig röst i samhället.

Arbete med stora och övergripande frågor är dock sällan någon enkel sak. Även om det nu finns en bild av vad KI behöver ta itu med betyder det inte att alla är överens om vad som är rätt väg framåt. 

­– Det finns inga enkla lösningar, då hade vi redan infört dem. Vi måste våga ta tag i de komplexa frågorna, diskutera dem, komma fram till om saker behöver förändras och i så fall fatta beslut, säger Annika Östman Wernerson.

Från sina tidigare uppdrag som vicerektor och dekan har hon erfarenhet av att nå resultat. Ord som systematik, målmedvetenhet och öppenhet återkommer när hon beskriver hur hon tänker sig arbetet framåt.

– KI behöver lösningar som är förankrade och som vi kan göra begripliga. Vi i ledningen ska kunna svara på varför vi genomför en viss förändring. Då får vi förhoppningsvis med oss en stor del av organisationen. De som inte håller med om det val vi gör, kanske ändå förstår att det är ett svårt och nödvändigt val. 

Allas ansvar

Under 2024 kommer arbetet med fokusområdena att gå över i en aktiv fas, där det för vart och ett tas fram en tidplan, ansvarig och hur processen för förankring ska se ut.

– Jag hoppas att KI:s medarbetare redan nu märker att det pågår förändring. Ett av fokusområdena är ju en ökad dialog och transparens. Jag tycker också att det finns ett ansvar hos alla som arbetar på KI att fundera över hur vi kan bidra till det här arbetet som är för vår framtid, säger Annika Östman Wernerson.