Publicerad: 2011-09-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Rehabiliteringsgarantin ger positiva effekter men totala sjukfrånvaron oförändrad

[NYHET 2011-09-01] Rehabiliteringsgarantin minskar risken för sjukersättning, men har ännu inte påverkat den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron efter rehabilitering minskar dock ju längre rehabiliteringsgarantin har funnits, vilket tyder på att metoderna för att främja återgång till arbete genom rehabilitering har förbättras över tid. Det framgår av en utvärdering som forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, utfört på uppdrag av Socialdepartementet.

Resultaten visar även att patienternas hälsa och arbetsförmåga har förbättrats efter rehabiliteringen och att deras egen upplevelse är positiv. Införandet av rehabiliteringsgarantin har underlättats av statens ekonomiska stöd, men försvårande faktorer har varit bristen på långsiktighet i avtalen samt begränsat patientunderlag, främst vid smärtbehandling, vilket till stor del berott på avsaknad av bedömningskriterier för vilka patienter som bör erbjudas rehabilitering.

- Vi har kunnat visa betydelsen av en god rehabilitering och att det tar tid innan den här typen av omfattande insatser ger effekt. För att rehabiliteringen ska leda till återgång i arbete krävs dessutom ett bättre samarbete med arbetsplatsen, säger Hillevi Busch, forskare vid Institutet för miljömedicin.

I utvärderingen har närmare 63 000 individer som behandlats inom rehabiliteringsgarantin följts avseende sjukfrånvaro upp till ett år efter påbörjad rehabilitering. Dessutom har sex utvalda landstings genomförande av garantin granskats genom intervjuer med nyckelaktörer och analys av centrala dokument.

Fakta om rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin är till för personer mellan 16 och 67 år som är sjukskrivna eller riskerar att bli det på grund av olika besvär. Målet är att patienten snabbt ska få behandling för att kunna återfå sin arbetsförmåga. Garantin gäller för besvär med långvarig smärta i rygg/nacke/axlar och generaliserad smärta (inklusive fibromyalgi) samt lindrig och medelsvår ångest, depression och stressrelaterade besvär. Rehabiliteringsgarantin ska erbjuda behandlingar som vetenskapligt bevisat leder till återgång i arbete.

Rehabiliteringsgarantin är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapport

En nationell utvärdering av rehabiliteringsgarantins effekter på sjukfrånvaro och hälsa. Slutrapport del I.

En processutvärdering av implementeringen av den nationella rehabiliteringsgarantin. Slutrapport del II.

Läs också

För frågor, kontakta