Publicerad: 2017-09-14 10:20 | Uppdaterad: 2017-09-18 23:16

Registergigant inom demensområdet firar 10 år

Talarna under SveDem:s 10-års jubileum. Foto: Karin Westling och Emma Timerdal

SveDem är idag världens största kvalitetsregister för demenssjukdomar. I maj var det tio år sedan registret startades, vilket firades på torsdagen den 14 september under årsmötet i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.

Läs mer om 10-års jubiléet här

I SveDem följs kvaliteten i utredning, vård och behandling av personer som precis har fått sin demensdiagnos upp och utvärderas årligen.

– SveDem är som en checklista för hur utredningen och vården ska utföras, och ett av få register som följer patienten genom hela vårdkedjan, säger Maria Eriksdotter, registerhållare vid SveDem och prefekt vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet.

Ny kunskap om demenssjukdom och förbättrad vård

Sedan uppstarten av SveDem har samtliga minnesmottagningar på specialistnivå och nästan åtta av tio vårdcentraler runt om i landet anslutit sig till registret, och data från mer än 70 000 personer med nydiagnostiserad demenssjukdom finns med. Tillgången till informationen som samlas in är avgörande för att kunna utveckla demensvården, och SveDem har lämnat ett stort avtryck i hälso- och sjukvården.

Maria Eriksdotter. Foto: Terri Lindholm– Andelen personer som genomgår en demensutredning som följer socialstyrelsens riktlinjer har ökat dramatiskt under det senaste decenniet, detta till stor del tack vare att vi genom registret kan följa upp och ge återkoppling genom hela vårdkedjan, säger Maria Eriksdotter.

Registret har lett till många tydligt märkbara förbättringar för patienter med demenssjukdom. Bland annat finns sedan årsskiftet 2012 en särskild uppföljning för patienter med demenssjukdom i särskilt boende (den så kallade SÄBO-modulen) med fokus på omvårdnadsåtgärder.

– Intresset för registret är också mycket stort ur ett internationellt perspektiv. Att värna om denna typ av register är mycket viktigt för att stärka och bibehålla Sveriges position som världsledande inom detta forskningsområde. Det bidrar till att förbättra vården och leder till en ökad kunskap om patientgrupperna, säger Maria Eriksdotter.

Starkt samarbete med akademi

Många vetenskapliga publikationer i samarbete mellan SveDem och NVS har också bidragit med denna nya kunskap genom åren, där flera av publikationerna finns listade på SveDems hemsida.